משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

סיום יחסי עובד מעביד

העובד מעוניין להתפטר מעבודתו? המעסיק מבקש לפטר את העובד? סיום יחסי עובד מעביד מקים לצדדים זכויות וחובות אשר חשוב להכיר. כך למשל, מעסיק המעוניין לפטר עובד, מחויב לערוך שימוע לפני פיטורים ואילו עובד המבקש להתפטר מחויב לתת הודעה מוקדמת למעסיק. הכל אודות ניתוק יחסי עובד מעסיק במאמר זה.

עריכת שימוע לפני פיטורים

מעסיק, מעוניין לפטר עובד? הדין מחייב אותך לערוך שימוע לעובד, במסגרתו תינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענות נגד הפיטורים. חובת השימוע צריכה להתקיים באופן הוגן ולשם כך עליה לעמוד במספר תנאים:

  1. התראה סבירה: על המעסיק לתת לעובד שהות סבירה להתכונן לשימוע ולכן, לא ניתן להזמין עובד לשימוע מהיום למחר.
  2. התייחסות ספציפית: במסגרת הליך השימוע, על המעסיק להתייחס לאירועים ספציפיים, אשר הובילו להחלטה לפיטורים ואין די בהצגת טענות כלליות כנגד העובד. זאת על מנת שיוכל להתגונן באופן אפקטיבי נגד הנימוקים לפיטורים.
  3. הזדמנות נאותה: המעסיק אינו יכול לערוך שימוע למראית עין, אלא בכדי למלא אחר חובתו החוקית, עליו לתת לעובד הזדמנות לדבר, עליו להיות סבלני ולהקשיב לטענות העובד בפתיחות ולא לנהל את השימוע כמי שקיבל החלטה סופית.
  4. זכות הייצוג: אם ירצה בכך, העובד זכאי למנות נציג מטעמו להליך השימוע, לרבות עורך דין, קרוב משפחה, חבר וכיו"ב.

התפטרות העובד

כל עובד רשאי להתפטר מעבודתו ועליו להגיש למעסיק מכתב התפטרות, בציון תאריך ומועד סיום ההעסקה, הוא בתום תקופת ההודעה המוקדמת, בה הוא מחויב על פי חוק. בשונה מהמעסיק, אשר בעת פיטורים, מחויב לערוך שימוע ולהסביר לעובד מהי סיבת הפיטורים, הרי שהעובד אינו מחויב לפרט מהי סיבת ההתפטרות לשם ניתוק יחסי עובד מעסיק. החריג לכך הוא מצב של התפטרות בדין מפוטר, אז העובד יהיה חייב לנמק את סיבת ההתפטרות, בכדי להיות זכאי לתשלום פיצויי פיטורים.

הודעה מוקדמת

בעת סיום יחסי עובד מעסיק, יש לתת הודעה מוקדמת כמתחייב בחוק והצד עליו מוטלת חובה זו, הוא הצד אשר מבקש לסיים את יחסי העבודה. אורכה של ההודעה המוקדמת תלוי בסוג ההעסקה, קרי, האם מדובר בעובד חודשי או בעובד יומי וכן בוותק של העובד במקום העבודה. הדין נתן בידי המעסיק את אפשרות הבחירה, האם העובד יעבוד בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, או שמא יסיים את עבודתו לאלתר ויקבל תשלום חלף הודעה מוקדמת.

 עובד שים לב: אם המעסיק מעוניין בהמשך עבודתך בפועל בתקופת ההודעה המוקדמת, הנך מחויב לכך, שאם לא, המעביד יהיה זכאי לקזז את שוויה של ההודעה המוקדמת מכל סכום אחר שהוא חב לך.

 לעניין זה נציין כי בהסכמת הצדדים, ניתן לחפוף את ההודעה המוקדמת עם ימי החופשה ובלבד כי תיוותר הודעה מוקדמת של 14 יום.

גמר חשבון

בין אם מדובר בהתפטרות ובין אם בפיטורים, עת סיום יחסי עובד מעביד, יש לבצע גמר חשבון. למה הכוונה? בתלוש השכר האחרון של העובד, ישלם המעביד בנוסף לשכר העבודה האחרון, גם את יתרת הזכויות הסוציאליות. כך למשל, אם העובד לא ניצל את מלוא ימי החופשה להם היה זכאי, ישלם המעסיק פדיון חופשה. במסגרת גמר חשבון, יש לשלם גם את דמי ההבראה באופן יחסי, לתקופת העבודה. עובד שמעסיקו נמנע מלהעביר לו את שאר התשלומים להם חייב, יפנה להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה ירושלים שיבחן את המקרה ויכוון אותו כיצד לפעול. במצב כזה יש לפנות לעורך דין אשר אביטן שעסק בסוגיות דומות בנושא זה.

כמו כן, במסגרת ניתוק יחסי עובד מעביד, יש לתת לעובד מכתב סיום העסקה או מכתב פיטורים. מכתב סיום העסקה ניתן במקרה של התפטרות והוא נועד לאשר לכל מאן דבעי את תקופת העסקתו של העובד. מתן מכתב פיטורים רלוונטי כמובן במקרה של פיטורי העובד.

 טופס 161 ומכתב שחרור כספים

בעת ניתוק יחסי עובד מעסיק, על המעסיק לתת לעובד, או להעביר לחברת הביטוח בה מתנהלת קרן הפנסיה של העובד, טופס 161, הוא הודעה על פרישה מעבודה. כמו כן, על המעסיק לצרף מכתב שחרור כספים, בו הוא מאשר כי כספי הפיצויים שייכים לעובד. מעסיק שים לב: העובד לא יוכל למשוך את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה, ללא הטפסים הללו ועל כן, עיכוב בהעברת הכספים מקנה לעובד עילת תביעה.

לסיכום: כאשר המעסיק מעוניין לפטר את העובד הוא מחויב לעורך שימוע, ולאפשר לעובד, בין היתר, זמן סביר להתארגן ולהתכונן לשימוע, עליו להתייחס לאירועים ספציפיים שהובילו להחלטה, ועליו לשמוע את דברי העובד בפתיחות.

כאשר העובד מבקש להתפטר עליו לתת למעסיקו הודעה מוקדמת, ע"י מכתב התפטרות, בציון תאריך ההתפטרות. ככל שהמעסיק מעוניין כי העובד ימשיך לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת העובד מחויב לכך.  

כן במסגרת סיום יחסי העבודה יש לבצע גמר חשבון, שעניינו תשלום יתרת זכויותיו הסוציאליות והחוזיות של העובד זכאי. על המעסיק לתת לעובד מכתב סיום העסקה, ולציין במסגרתו את תקופת העסקתו של העובד, עוד עליו לתת לעובד טופס 161, לצורך שחרור כספי
הפיצויים.
"זכויות עובד במסגרת סיום יחסי עבודה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים