משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

ניכויים משכרו של עובד

באילו מקרים רשאי מעסיק לנכות סכומים ממשכורתו של העובד?

הדרישה היסודית היא כי העובד יהא מודע מידי חודש בחודשו לסכומים אותם מבקש המעסיק לקזז.

Alternate Text מעסיקים שימו לב: טענה כללית של הסכמת העובד לניכויים משכרו בהסכם עבודה, לא יכולה לעמוד. על המעסיק להציג בפני העובד את פירוט הסכומים אותם הוא מבקש לקזז ולקבל את הסמכתו בכתב לקיזוז הספציפי, שאם לא כן המעסיק ממלא אחר התנאי של הצגת סכום מוכח וקצוב שאין לגביו מחלוקת (ע"ב 1652/08 סעדון שני ואח' נ' תחנת דלק מבשרת בע"מ, דינים אזורי לעבודה 2008 (47) 383).

יודגש, כי בהתאם לסעיף 25(א)(6) לחוק, לא ניתן לנכות לעובד במהלך יחסי עבודה, על חשבון חוב, יותר מרבע משכר העבודה החודשי שלו, גם אם העובד הסכים לכך. עובד שמעסיקו ניכה משכרו מעל לרבע משכר העבודה החודשי שלו, יתייעץ עם עורך דין מומחה בדיני עבודה בירושלים. עורך דין אשר אביטן עוסק בדיני עבודה וניכויי שכר ויוכל לבחון את המקרה ולסייע בתהליך המשפטי.

יחד עם זאת, בהתאם לסעיף 25(ב) לחוק, לאחר שעובד חדל לעבוד אצל אותו מעביד, רשאי המעביד, לנכות משכרו האחרון של העובד כל יתרה של חוב (בתנאי שמדובר בחוב קצוב), שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות. 


אפשרות לחייב עובד בגין עלות הכשרתו

בפסיקה נקבע כי ניתן לחייב עובד בעלות קורס הכשרה, בהתאם להתחייבות בכתב עליה חתם טרם יציאתו לקורס. הניכוי מותר, מאחר ואין מניעה עקרונית לחייב עובדים בתשלום עלות הקורס ודמי ההשתלמות שקיבלו במהלכו, ככל שהם מתפטרים ממקום העבודה, שהכשירם לאותה עבודה, תקופה קצרה לאחר תחילת עבודתם, ועוברים לעבוד באותה עבודה מקצועית אצל המתחרה (ע"ע 1137/04 יואב כהנא נ' מעוז חברה לביטוח, דינים ארצי לעבודה 2005 (31) 1418).


עוד נקבע כי במידה ובחוזה העסקה סיכם המעסיק עם העובד, שבמידה והעובד יעזוב את מקום העבודה בטרם הסתיים החוזה, יחויב לשלם למעסיק "פיצוי מוסכם", רשאי המעסיק לנכות חוב זה משכרו האחרון של העובד (ד"מ 6662/00 בלום גיל נ' קומטק בע"מ ואח', דינים אזורי לעבודה 2001 (17) 132). יודגש כי על חוב זה להיות סביר ובהתאם לעלות ותקופת ההכשרה, שאם לא כן יכול בית הדין להתערב בגובה הניכוי.

לסיכום: הכלל הוא כי מעסיק רשאי לנכות מידי חודש סכומים ממשכורתו של העובד, בכפוף לפירוט ולקבלת הסכמה בכתב מצד העובד כי הוא מודע ומסכים לניכוי. ואולם אין לנכות סכומים העולים על יותר מ-1/4 שכר העבודה החודשי של העובד, אלא אם כן מדובר במשכורתו האחרונה של העובד.
"ניכוי שכר - איפה עומד הגבול?"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים