משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

מכתב התפטרות

עובד, מעוניין להתפטר מעבודתך? עליך להגיש למעסיק מכתב התפטרות ולתת הודעה מוקדמת כחוק. מה צריך להופיע במסגרת מכתב התפטרות סטנדרטי? האם חובה לציין את סיבת ההתפטרות? האם העובד חייב לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת? על שאלות אלו נשיב במאמר שלפניך.

 איך רושמים מכתב התפטרות?

נוסח מכתב התפטרות הוא פשוט למדי. ראשית, עליו להיות מופנה למעסיק, בציון שם העובד ותאריך ובגוף המכתב יש לציין את מועד סיום העבודה, כלומר, מהי תקופת ההודעה המוקדמת. סיבת ההתפטרות היא עניינו הפרטי של העובד ועל כן הוא אינו מחויב לציין אותה במסגרת מכתב ההתפטרות ודי בכך כי יסביר כי החליט לסיים את עבודתו אצל המעסיק. החריג לכך הוא התפטרות בדין מפוטר, אז על העובד לציין את סיבת ההתפטרות, כדי להיות זכאי לתשלום פיצויי פיטורים, על כך נסביר מיד.

 עובד שים לב: הודעה על התפטרות, כדאי שתנוסח בצורה מכובדת ומסבירת פנים, אף אם הנך עוזב מתוך אכזבה או תחושה של כעס. תמיד עדיף לסיים את יחסי העבודה בנועם, בוודאי כאשר יש לך צורך במכתב המלצה מהמעסיק. 

 התפטרות בדין מפוטר

חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג – 1963, קובע שורה של נסיבות אשר בהן יכול עובד להתפטר ורואים בהתפטרותו כאילו פוטר, לצורך תשלום פיצויי פיטורים. להלן מספר דוגמאות: הרעת תנאים מוחשית בתנאי ההעסקה, מצב בריאותי לקוי, התפטרות לרגל טיפול בילד וכיו"ב. במצב כזה, פורמט של מכתב התפטרות חייב לכלול התייחסות ספציפית וברורה של סיבת ההתפטרות על מנת שהעובד יהיה זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. למשל, במקרה של התפטרות בשל מצב בריאותי לקוי, על העובד לציין במכתב כי זוהי עילת ההתפטרות ולצרף חוות דעת של הרופא המטפל, או רופא תעסוקתי כי בשל מצבו, הוא אינו יכול להמשיך בעבודתו.

כאשר מדובר על התפטרות בשל הרעת תנאים מוחשית, העובד אינו מחויב רק במכתב התפטרות ומתן הודעה מוקדמת, אלא גם במתן התראה למעסיק. כלומר, טרם התפטרותו, חייב העובד לתת למעסיק התראה על הרעת התנאים ולאפשר לו שהות סבירה להחזיר את המצב לקדמותו. היה והמעסיק לא נאות לטפל בהרעה, אז יהיה העובד רשאי לכתוב מכתב התפטרות כאמור ויהיה הוא זכאי לתשלום פיצויי פיטורים. אי מתן התראה כאמור, יכולה לפגוע בזכותו של העובד לתשלום פיצויים. לפיכך, חשוב להיוועץ עם עורך דין דיני עבודה תל אביב לצורך קבלת חוות דעת מקצועית בעניין. במצב כזה ניתן לפנות אל עורך דין אשר אביטן העוסק בדיני עבודה ופיטורים שיבחן את המקרה ויסיייע בכתיבת מכתב הפיטורים ובתהליך כולו.

מתן הודעה מוקדמת

במכתב ההתפטרות חשוב לציין מהי תקופת ההודעה המוקדמת שנותן העובד למעסיק. אורכה של ההודעה המוקדמת נקבע על פי סוג ההעסקה (עובד חודשי או עובד יומי) ועל פי הוותק של העובד. הדעה הרווחת היא בכל התפטרות נדרש העובד לתת הודעה מוקדמת בת חודש ימים, אולם זוהי הנחה שגויה. הלכה למעשה, על פי הוראות חוק הודעה מוקדמת, תשס"א – 2,001, עובד חודשי מחויב בהודעה מוקדמת של 30 יום רק בתום שנת עבודה אחת ואילו עובד יומי מחויב בה רק לאחר שלוש שנות וותק בעבודה.

 עובד שים לב: בשוק העבודה ישנה תופעה שכיחה, במסגרתה חוזה העבודה כולל סעיף הודעה מוקדמת שאינו עומד בכפיפה אחת עם הוראות החוק. כך למשל, סעיף בהסכם המחייב את העובד למתן הודעה מוקדמת בת חודשיים. להוראה זו אין תוקף משפטי מחייב ואם אין ברצונך להיענות לה, אתה לא מחויב לעשות כן, אלא הנך נדרש למתן הודעה מוקדמת בהתאם לחוק בלבד.

האם חובה לעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת? זהו עניין לשיקול דעתו של המעסיק. באפשרותו לבחור האם הוא מעוניין בהמשך עבודתו של העובד במהלך תקופה זו, או שמא הוא מעדיף כי העובד יסיים עבודתו לאלתר ותחת זאת ישלם לעובד חלף הודעה מוקדמת. אם בחר המעסיק בהמשך העסקתו של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, העובד מחויב לעשות כן, שאם לא, יהיה המעסיק רשאי לקזז את סכום שכרו של העובד בתקופה זו, מכל סכום אחר שהוא חב לעובד, כגון תשלום דמי הבראה או פדיון חופשה.

לסיכום: עובד המעוניין להתפטר נדרש לציין, במכתבו, את יום הפיטורים בהתאם לאמור בחוק הודעה מוקדמת, כאמור. ככלל עובד המעוניין להתפטר אינו חייב לציין את סיבת ההתפטרות במכתבו. אולם, כאשר קיימות נסיבות שבהם ניתן לראות את סיבת הפיטורים של העובד כאילו פוטר, על העובד לציין במפורש את סיבות הפיטורים.  
מעסיק ועובד שימו לב: שיקול הדעת נתון למעסיק האם להמשיך ולהעסיק את העובד בתקופת ההודעה המוקדמת.  
"הודעה מוקדמת - מכתב התפטרות"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים