משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

ימי מחלה

אמתי זכאי עובד לדרוש תשלום עבור ימי מחלה? האם יש הבדל בין עובדים המועסקים לפי שכר שעתי, לבין עובדים המועסקים לפי שכר חודשי? האם יום המנוחה נספר בימי המחלה? מהי תקופת הזכאות המקסימלית לדרישת ימי מחלה? על שאלות אלו נשיב במאמר זה.

סעיף 2 לחוק ימי מחלה, תשל"ו-1976 קובע את זכותו של עובד לקבלת כספים עבור תקופה בה החמיץ ימי עבודה עקב מחלתו (להלן: "דמי מחלה"). החוק קובע הסדר שונה לעובד המועסק במשכורת שעתית לבין עובד המועסק  בשכר חודשי, כפי שיפורט להלן.

עובד בשכר שעתי – זכאי לקבל דמי מחלה החל מיום המחלה השני והשלישי להיעדרו, בשווי מחצית יום עבודה רגיל. החל מיום המחלה הרביעי זכאי העובד לקבל דמי מחלה בשווי יום עבודה מלא של העובד, בהתאם לאחוזי משרתו.

Alternate Text עובד שים לב: הזכאות לימי מחלה אינה כוללת את ימי המנוחה השבועית וימי חג, אלא אם כן קיים הסדר מיוחד בענף העבודה, לפיו קיים היתר לעבודה בימי המנוחה השבועית ובחגים בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, שאז יש למנות אף את ימים אלו לצורך תשלום דמי מחלה.

עובד בשכר חודשי – אף עובד בשכר חודשי זכאי לקבל דמי מחלה החל מיום השני והשלישי להיעדרו, בשווי מחצית יום עבודה רגיל, וכן החל מיום המחלה הרביעי זכאי העובד לקבל דמי מחלה בשווי יום עבודה מלא של העובד.  

Alternate Text עובד שים לב: לצורך חישוב דמי המחלה לעובד בשכר חודשי יש למנות אף את הימים שבהם שהה העובד במנוחה חודשית, לרבות בחגים. כך למשל  עובד בשכר חודשי אשר יום מחלתו נפל על ימי שישי ושבת, זכאי לקבל תשלום דמי מחלה כאמור, אף אם ביום ראשון כבר חזר לעבודה. לצורך דיוק חישוב דמי המחלה המגיעים לעובד רצוי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה תל אביב. עורך דין אשר אביטן יוכל לעזור בעניין זה.

מהי תקופת הזכאות המקסימלית שיכול עובד לצבור ימי מחלה? ככלל עובד זכאי לצבור עד יום וחצי לטובת חופשת מחלה בגין כל חודש עבודה מלא, ולא יותר מ-90 ימים. עובד המועסק בחלקיות משרה, או שבחודש מסוים לא עבד באופן מלא, זכאי לצבור את ימי המחלה באופן יחסי בלבד. עם זאת, עובד רשאי לצבור ימי מחלה, מעבר לאמור בחוק, בהתאם להסכם קיבוצי, נוהג או הסכם אישי.

לסיכום: זכאותו של עובד לקבל דמי מחלה מתגבשת ביום השני והשלישי למחלתו, בשווי של מחצית שכר עבודתו הרגיל, והחל מיום הרביעי למחלתו זכאי העובד לקבל דמי מחלה בשווי שכר עבודתו הרגיל. ככלל אין מונים את ימי המנוחה והחגים לעניין ימי מחלתו של עובד שעתי, אלא אם כן, מדובר בעובד שעתי אשר ניתן היתר לעבודתו בימי המנוחה השבועית. לעניין עובד בשכר חודשי, יש למנות את ימי המנוחה השבועית והחגים לצורך תשלום דמי המחלה. כן, עובד זכאי לצבור יום וחצי מחלה עבור כל יום עבודה, ואם הועסק במשרה חלקית בהתאם לחלקיות משרתו.  
"תשלום עבור ימי מחלה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים