משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

יחסי עובד-מעביד ופרילנסר

קיומם של יחסי עובד-מעביד משמעותם כי העובד זכאי למתן זכויות סוציאליות שונות, כגון חופשה שנתית, דמי הבראה, פיצויי פיטורים וכיו"ב. מי שמוגדר כפרילנסר, אינו זכאי לכל התנאים הללו משמערכת היחסים בין הצדדים איננה מוגדרת כיחסי עובד-מעסיק. יחד עם זאת, פרילנסר יכול לקבל הכרה בדיעבד כעובד ולקבל את הזכויות הסוציאליות הנגזרות מיחסי עובד מעביד.

 מיהו עובד ומיהו פרילנסר?

כולנו מכירים היטב את המונח 'עובד' וידוע לנו כי עובדים זכאים לתשלום זכויות סוציאליות שונות ולהגנה משפטית רחבה מתוקף חוקי העבודה. אולם לצד העובדים, מועסקים במשק פרילנסרים רבים, אשר יחסי עובד מעביד אינם חלים עליהם. משמעות הדבר היא כי הם אינם זכאים למתן זכויות סוציאליות ואינם זוכים להגנות השונות שכל עובד זכאי להן. זוהי למעשה מטרתו של אופן ההעסקה הזה – חיסכון בעלויות עובד.

מערכת היחסים בין הפרילנסר למעסיק, היא מערכת יחסים חוזית ומסגרת העבודה נקבעת על פי הסכם כתוב או הסכמה בע"פ אליה הגיעו הצדדים, אך הפרילנסר נעדר כל הגנה מתוקף דיני העבודה. כך למשל אם לא קיימת התייחסות לכך בהסכם בין הצדדים, יכול המעסיק לפטר את הפרילנסר בכל עת, ללא חובת שימוע וללא הודעה מוקדמת. מצב דברים זה הוא בעייתי מאוד משום שבמקרים רבים, עבודת הפרילנסר זהה לחלוטין לזו של העובד ולמרות זאת, דיני העבודה אינם חלים עליו. מסיבה זו, עומדת לפרילנסר האפשרות להגיש תביעה לבית הדין לעבודה ולקבל הכרה בדיעבד כעובד, כפי שיפורט להלן.


 מתי יוכל פרילנסר לקבל הכרה כעובד וליהנות מכל הזכויות הנגזרות מכך? יחסי עובד-מעסיק הם סטטוס משפטי אשר נקבע על בסיס מבחנים שונים ועל כן, כאשר הפרילנסר עומד במבחנים הללו, בית הדין לעבודה יראה בו כעובד לכל דבר והוא יהיה זכאי לכל הזכויות הנגזרות מן הסטטוס הזה של יחסי עובד מעביד פרילנסר.

במהלך השנים התפתחו בפסיקה מבחנים שונים, ביניהם מבחן ההשתלבות, הבודק האם העובד הוא חלק מהמערך הארגוני, או נותן שירות חיצוני לו, מבחן הפיקוח והמרות, אשר נועד לבחון האם יש פיקוח על טיב עבודתו של העובד, האם הוא כפוף למנהל בעת ביצוע העבודה, האם העבודה מבוצעת ובאיזה כלים משתמש העובד לצורך ביצוע העבודה וכיו"ב. ומה בדבר צורת התשלום? לעניין זה נקבע כי תשלום כנגד חשבונית ולא במסגרת תלוש שכר, אין בה כשלעצמה לקבוע את טיב היחסים בין הצדדים. ובכלל, חשוב לומר כי בית הדין לעבודה בוחן את כל מכלול הסממנים ואינו נצמד בהכרח למבחן כזה או אחר, לשם קבלת החלטה בסוגיה זו. 

טענת קיזוז מצד המעסיק

חשוב לציין כי הכרה של יחסי עובד-מעסיק פרילנסר, אינה בהכרח תמיד כדאית ויש לבחון כל מקרה לגופו. מדוע? זאת משום שהמעסיק יכול להציג טענה של קיזוז ולעיתים זו מבטלת למעשה את חבותו כלפי העובד ויתרה מזאת, במקרים מסוימים אף ייתכן מצב שבו העובד יצטרך להשיב כספים למעסיק. מתי עומדת למעסיק טענת קיזוז? כאשר יוכל להוכיח כי במסגרת העסקת העובד כפרילנסר, שולם לו שכר גבוה יותר (או הטבות אחרות) משהיה משולם לו, לו היו מתקיימים יחסי עובד מעביד. מצב זה הוא שכיח למדי בשוק העבודה היות שהעסקה כפרילנסר אינה מחייבת את המעסיק במתן זכויות סוציאליות וכך הוא חוסך את עלויות העובד. בשל החיסכון הכספי המשמעותי הזה, יכול המעסיק להציע שכר גבוה יותר לפרילנסר, אולם משניתנה לפרילנסר הכרה בדיעבד כעובד, עומדת למעביד הזכות לקיזוז ההפרש בין השכר ששולם בפועל, לבין השכר היה משולם לו היה מדובר על יחסי עובד מעביד. עובד פרילנסר שחושב לתבוע את מעסיקו בגין פגיעה בזכויות סוציאליות, כדאי לו להתייעץ עם עורך דין העוסק בתחום דיני עבודה ויחסי עובד- מעביד פרילנסר. במצב כזה ניתן ליצור קשר עם משרד עו"ד אשר אביטן שטיפל במקרים דומים.

מן האמור עולה כי מערכת היחסים שבין פרילנסר למעסיק הינה מערכת יחסים חוזית שאינה מקנה זכויות שונות שעובדים זכאים להם על פי דין (כגון זכויות סוציאליות, הודעה מוקדמת ועוד). עם זאת, מאחר ויחסי עובד-מעביד הם סטטוס משפטי, אין בהכרח משמעות לאופן שבו הצדדים קראו למערכת היחסים ביניהם. ההכרעה האם אדם הינו עובד או פרינלנסר נתונה לביה"ד בשים לב למבחנים שנסקרו לעיל. בנוסף, כאשר נטען לקיומן של יחסי עובד-מעביד למעסיק קמה זכות קיזוז לכספים או הטבות אשר שולמו מעבר למקובל. 

"בין עובד לעובד פרילנסר"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים