משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

התפטרות בגין פגיעה בזכויות העובד

סעיף 11 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963 (להלן גםהחוק),  קובע כי התפטרות בגין הרעה מוחשית בתנאי העבודה או בגין נסיבות אחרות שבהן אין לדרוש מהעובד כי ימשיך בעבודתו, מזכה את העובד המתפטר בפיצויי פיטורים. 

 ברם, כפי שנרשם במקומות אחרים צריך לשים לב למספר דברים:

(1) יש להוכיח את ההרעה או את הנסיבות האמורות.

(2) יש להוכיח שההתפטרות נבעה מטעמים האלו ולא מטעמים אחרים.

(3) יש להוכיח שניתנה התראה סבירה למעסיק על כוונת העובד להתפטר והזדמנות נאותה לתקן את ההרעה או את הנסיבות ככל שהיא ניתנת לתיקון.

 חשוב לציין שמצב של התפטרות בגין נסיבות שאין לדרוש מן העובד שימשיך עשויות להתעורר, למשל, במקרים שבהם, העובד הועסק במשך כל תקופת עבודתו תוך פגיעה בזכויותיו הקוגנטיות, ואפילו הסכים לכך. בנסיבות שכאלה אין לדרוש מעובד כי ימשיך בעבודתו, אף אם לא כרוכה בכך "הרעה מוחשית" בתנאי העסקתו, ויש לראותן כעונות על דרישת הסעיף.

 צריך גם לומר שככל שהפגיעה בזכויותיו של העובד חמורה יותר, ופרושה על פני תקופה ארוכה יותר, כך תגבר ותתחזק ההנחה שבחוק כי אין לדרוש ממנו להמשיך להיות מועסק באותם התנאים. בהנחה זו, הטמונה בהוראת הדין, יש כדי להשליך על רמת ההוכחה הנדרשת מן העובד להוכחת תנאי הזכאות לפיצויי פיטורים לפי הוראת הסעיף. על כן, ככל שהפגיעה בעובד חמורה יותר, ופרושה על פני תקופה ארוכה, כך מן הסתם יידרש העובד לרמת הוכחה פחותה יותר.

 עוד חשוב לציין שלתנאי השלישי (מתן התראה למעסיק) קיים חריג. אי מתן התראה לא ישלול את הזכות לתשלום פיצויי פיטורים כאשר ברור שהמעסיק אינו יכול או אינו מתכוון לפעול לתיקון ההרעה המוחשית או הנסיבות, או במקרים בהם תנאי עבודתו של העובד נחותים מתנאי העבודה על פי הוראות החוק במידה ניכרת.

לסיכום: מקום שנפגעו זכויותיו הקוגנטיות של העובד, רשאי העובד להתפטר שכן התקיימו נסיבות לפיהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו. יודגש כי ככל שתקופת הפרת הזכויות פרושה על פרק זמן ארוך יותר, והפגיעה חמורה יותר תתחזק ההנחה כי התקיימו נסיבות המצדיקות התפטרות, ומזכות את העובד בפיצויי פיטורים. בשל מורכבות ההוכחה באם הייתה הרעת תנאים מצד המעסיק או אם לאו, רצוי להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה בירושלים. במצב כזה יש לפנות אל עורך דין אשר אביטן העוסק במקרים כאלו במטרה שיבחן אם אכן הייתה פגיעה בזכויות העובד המצדיקות התפטרות בדין מפוטר. 
"מתי מתקיימים התנאים להתפטרות בדין מפוטר"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים