משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

העסקת נוער

בהמלך חופשות החגים הארוכות, ובמהלך החופש הגדול, מעסיקים רבים נוטים להעסיק נערים. בטרם מעסיקים נוער, בחופשות או בכלל, ראוי לבחון את המסגרת החוקית החלה בסוגיה, ובמיוחד את חוק עבודת נוער. 

 
גיל המינימום להעסקת נוער הינו 15, ובעת חופשת לימודים רשמית ניתן אך להעסיק ילד אשר מלאו 14 לפחות.  

 בנוסף, קובע החוק הגבלות שונות על העסקה בעת תקופת לימודים.

 סעיף 20(א) לחוק עבודת נוער קובע כי לא יועסק נער יותר משמונה שעות עבודה ליום וארבעים שעות עבודה לשבוע.

 סעיף 20(ג) לחוק עבודת נוער מגדיר מה נחשב "שעות עבודה" אצל נוער:

"שעות עבודה" פירושו – הזמן שבו עומד הנער לרשות העבודה לרבות הפסקות קצרות ומוסכמות הניתנות לנער להחלפת כוח ואוויר ולרבות הפסקות לפי סעיף 22א, חוץ מהפסקות לפי סעיף 22.

סעיף 22 לחוק מגביל את שעות העבודה לנוער כך:

"הועבד נער שש שעות עבודה ליום או למעלה מזה, תופסק העבודה למנוחה ולסעודה, 3/4 שעה לפחות, ובכלל זה תהיה הפסקה רצופה אחת של חצי שעה לפחות".

 "שעות עבודה" מוגדרות, אם כן, כ"זמן שבו עומד הנער לרשות העבודה", בדומה להגדרת "שעות עבודה" בחוק שעות עבודה ומנוחה.
החוק אינו דורש כי העובד יהיה עסוק בפועל בעבודה, אלא שיעמוד לרשות העבודה.
מטרת ההוראה היא להחיל את הנורמות שהחוק קובע לעניין הגבלת שעות עבודה, על כל הזמן שבו העובד עומד לרשות העבודה, מתוך גישה שכלל השעות הללו, גם אם בחלק מהן אין העובד עוסק בעבודה ממש אלא בהמתנה, הן שעות שהעובד תורם מזמנו הפרטי לטובת המפעל של המעביד.

 סעיף 11 לחוק עבודת נוער קובע כי "לא יועבד נער אלא אם כן נבדק רפואית, ורופא המשפחה שבדק אותו נתן אישור רפואי להעבדתו".
במקרה שמעסיק לא מתנהל ע"פ ההוראות בחוק בנוגע להיקף משרת נוער, הפסקות, או אישור רפואי, ניתן לפנות למשרד עורך דין דיני העסקת נוער - ירושלים, המתעסק במקרים דומים.


 סעיף 33א לחוק עבודת הנוער קובע כי מעביד המפר את סעיף 11 לחוק דינו מאסר 6 חודשים או קנס כאשר בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, תשל"ז. 


מן האמור עולה כי אין להעסיק נוער למשך זמן העולה על 8 שעות ליום עבודה, או מעל-40 שעות שבועיות. וכן על המעסיק לוודא כי לנער אישור רפואי, מרופא המשפחה, לפיו ניתן להעסיקו בעבודה הרלוונטית. 

כאשר המעסיק שוקל להעסיק נוער מן הראוי כי יעיין תחילה בחוק עבודת נוער או יתעייץ עם עו"ד הבקיא בנושא, בכדי לבחון את התאמת המשרה לאיוש על ידי בני נוער, לרבות בתקופת הלימודים. 

"העסקת נוער"

משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים