משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

החובה לשלם שכר מינימום

עם התפתחותו הגלובלית של משפט העבודה, החלה מתפתחת התפיסה כי יש לקבוע רף של שכר מינימום לאדם העובד, בכדי שלא יהיה אדם עובד נזקק להישען על הכלל. גישה זו מצאה את מקומה בדין הישראלי בחוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, המטיל חובה על המעסיק לשלם לעובד שכר מינימום. במאמר זה נדון בחובה לשלם לעובד שכר מינימום.

 זכות העובד לשכר מינימום הינה קוגנטית, כלומר עובד אינו יכול לוותר על זכותו לשכר מינימום. מקום שעובד ויתר על זכותו לשכר מינימום, בית הדין לא ייתן להסכמתו כל תוקף משפטי, והעובד אף יהיה רשאי להגיש תביעה כנגד המעסיק, חרף הסכמתו לוותר על שכר מינימום.

 מכאן יוצא כי על המעסיק חלה חובה לשלם שכר מינימום לעובד ואין זכות להתנות על חובה זאת.

 שכר המינימום לעובד מבוגר (מעל גיל 18) עומד כיום על 29.12 ₪ לשעה, ועד 5,300 ₪ בעבור עובד חודשי. אם עובד לא מקבל שכר שעתי זה, חשוב שיפנה לעורך דין דיני עבודה בירושלים. במצבים כאלה ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן המומחה בדיני עובדים ושכר מינימום.

 שכר המינימום עבור נוער הינו שונה. על פי תקנות שכר מינימום (נוער עובד וחניכים), תשמ"ח-1987, נקבע כי שכר המינימום יהיה נגזרת יחסית לשכר המינימום שנקבע לעובד מבוגר.

  • שכר המינימום לנוער עד גיל 16 עומד על 70% משכרו של עובד מבוגר. דהיינו 21.45 ₪ לשעה, ו-3,710 ₪ לעובד חודשי.
  • שכר המינימום לנוער עד גיל 17 עומד על 75% משכרו של עובד מבוגר. דהיינו 22.98 ₪ לשעה, ו-3,975 ₪ לעובד חודשי.
  • שכר המינימום לנוער עד גיל 18 עומד על 83% משכרו של עובד מבוגר. דהיינו 25.43 ₪ לשעה,ו-4,399 ₪ לעובד חודשי.

 מעסיק שים לב: אי-תשלום שכר מינימום לעובד מהווה עבירה פלילית העלולה לחשוף אותך לקנסות ואף לשנת מאסר.

 בעבר טען מעסיק, אשר נאשם בעבירה של אי-תשלום שכר מינימום, כי החובה לשלם לעובד שכר מינימום חלה אך ורק לרף של 186 שעות עבודה חודשיות או 8 שעות עבודה ביום בלבד, וכי אין להביא בחשבון זה שעות נוספות שבהם המעסיק לא שילם לעובד שכר. הפסיקה קבעה כי תכליתו של שכר מינימום הינה להבטיח לעובד את זכותו לקיום מינימלי ולהתפרס בכבוד, וכי הגיונו של החוק אינו חדל להתקיים מעבר לרף של 186 שעות חודשיות או 8 שעות עבודה ביום. נפסק כי הזכאות לשכר מינימום חלה עבור כל שעת עבודה, הן עבור השעות הרגילות והן עבור השעות הנוספות. לפיכך יוצא כי אין מניעה להטיל על מעסיק שלא שילם שכר מינימום מעבר למכסת 186 השעות החודשיות את הקנס הקבוע בחוק שכר מינימום. [רע"פ 4784/12 גדליה מגן נ' מדינת ישראל – משרד התמ"ת (פורסם בנבו, 17.10.12)].  

מן האמור עולה כי החובה לשלם שכר מינימום אינה ניתנת לוויתור על ידי העובד, וכי החובה אינה חדלה להתקיים מעבר לשעות הקבועות בחוק שכר מינימום (186 שעות חודשיות ו-8 שעות עבודה ביום). על המעסיק להבטיח כי העובד קיבל שכר מינימום עבור כל שעת עבודה בפועל, אפילו חצה את סך השעות הקבועות בחוק שכר מינימום. מעסיק שלא פעל באופן האמור יהיה חשוף לאישום פלילי, לקנסות ואף למאסר.
משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים