משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

האם חובה לכתוב חוזה עבודה?

האם חובה לכתוב חוזה עבודה? התשובה לשאלה זו היא לא. אין חובה לכתוב דווקא חוזה עבודה. עם זאת חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 קובע כי על המעסיק למסור הודעה על תנאי עבודה המפרטת את עיקרי התנאים להעסקתו של העובד כפי שיפורט להלן.

 תחליף חובת מסירת הודעה ע"י חוזה בכתב:

אם נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל העניינים האמורים אין חובה למסור הודעה זאת בנפרד, אך מאידך אין חובה למסור הסכם עבודה במצב בו נמסרה הודעה לעובד כפי שמפורט. יש לפנות למשרד עורך דין דיני עבודה בתל אביב כאשר קיים ספק באם המעסיק מילא את חובתו ונתן הסכם עובדה על פי חוק. משרדו של עו"ד אשר אביטן יוכל לתת מענה בדיני חוזה עבודה.

 הפירוט המחויב להירשם בהודעה:

חשוב לדעת שלא מספיק לכתוב לעובד על שיעור שכרו אלא יש לכתוב הודעה מפורטת ולפי המפורט בזאת:

הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה

  1. שם המעביד:

   הישות המשפטית:      

   מס' זהות:      

   מס' רישום (תאגיד):      

   מען:      

 

   שם העובד:      

   מס' זהות:      

   מען:      

  1. תאריך תחילת העבודה:

   תקופת החוזה מיום _____ עד יום _____.      

   תקופת החוזה אינה קצובה.

  1. תפקידיו העיקריים של העובד הם כלהלן:

   א.         

   ב.         

   ג.         

  1. שם הממונה הישיר על העובד או תואר התפקיד של הממונה הישיר:
  2. הבסיס שלפיו משולם השכר:      
  3. שכר עבודתו של העובד נקבע על פי דירוג , דרגה      

אם שכרו של העובד אינו נקבע על פי דירוג מכוח הסכם קיבוצי –

סך כל התשלומים הקבועים שישולמו לעובד כשכר עבודה (ברוטו) בהתאם לבסיס השכר, הוא _____ שקלים חדשים. פירוט כלל התשלומים שישולמו לעובד כשכר עבודה הוא כלהלן:

 

תשלומים קבועים

תשלומים שאינם קבועים

סוג התשלום[1]

מועד התשלום

סוג התשלום1

מועד התשלום[2]

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  1. אורכו של יום העבודה הרגיל של העובד _____ שעות

   אורכו של שבוע העבודה הרגיל של העובד _____ שעות.

  1. יום המנוחה השבועי של העובד: [3].
  2. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים שהעובד זכאי להם:

סוג התשלום

הגוף המקבל ושם התכנית

אחוז הפרשה של העובד

אחוז הפרשה של המעביד

תאריך תחילת התשלום

פנסיה

     

     

     

     

ביטוחים

     

     

     

     

חיסכון (קרן השתלמות ואחר)

     

     

     

     

אחר:

     

     

     

     

 

 

5129371

  1. 54678313 אם המעביד או ארגון מעבידים שהמעביד חבר בו, הם צד להסכם קיבוצי המסדיר את תנאי העבודה של העובד - שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם הקיבוצי הוא:

והמען לפניה אליו הוא:      

 

הודעה זו אינה הסכם עבודה, אלא הודעת המעביד בדבר עיקר תנאי העבודה; אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לעובד מכוח כל דין, צו הרחבה, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

 

 

                       ______________                               ______________

                       תאריך                                                   חתימת המעביד

 

 החשיפה להפרת החובה:

  מסירת הודעה על תנאי עבודה היא חובה על המעסיק. מעסיק שלא מסר הודעה כאמור חשוף לקנסות ותשלום פיצויים, ללא צורך בהוכחת נזק.

 במצב בו עובד עבד אצל מעסיק כבר בתחילת שנת 2002 תהיה חובת המעסיק למסור הודעה זאת תוך 30 יום מיום דרישת העובד הודעה זאת בכתב.

 
מהדברים האמורים עולה כי אין חובה למסור לעובד חוזה עבודה.  עם זאת המעסיק נדרש למסור לעובד הודעה המפרטת את תנאי עבודתו העיקריים של העובד, וזאת בהתאם לאמור בהוראות חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002.  מעסיק אשר לא מסר לעובד הודעה יהיה חשוף לתשלום לקנסות ופיצויים, ללא כל צורך בהוכחת נזק. 


[1] פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר- יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע.

[2] אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת.

[3] אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת.

"חוזה עבודה - זכות או חובה?"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים