משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

אלו רכיבים אפשר לכלול בשכר היסוד?

על המעסיק למסור לעובד, בכתב, תלושי שכר ולפרט את שכר היסוד של העובד. מהם הרכיבים אשר רשאי המעסיק לכלול במסגרת "שכר היסוד" של העובד בתלוש השכר.  

  סעיף 5 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, שעניינו 'איסור שכר כולל' קובע כי:

"עובד שחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, חל לגביו ונקבע לו שכר עבודה הכולל תשלום בעד שעות נוספות או גמול עבודה במנוחה השבועית כאמור בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951, או הכולל דמי חופשה, תמורת חופשה או פדיון חופשה כאמור בחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951 - רואים את השכר שנקבע כשכר רגיל בלבד, אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי ...".

 
 מכאן כי אין לכלול בשכר יסוד תשלום שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית ודמי חופשה.

 

 בהתאם לפסיקה אין מניעה לכלול בשכרו הכולל של העובד גם תשלומים בגין הוצאות נסיעה ודמי הבראה, אלא שהכללת זכויות אלה, המוקנות לעובד מכוח צווי הרחבה, צריכה להיעשות באופן בהיר וחד משמעי (דב"ע 3/98 - 63 גדי בובליל נ' א.א.צ. שירותים משפטיים [פורסם בנבו]פד"ע לב 91). במקרה של חוסר בהירות בעניין תשלומים נוספים הכלולים בשכר יסוד, יתייעץ העובד עם עורך דין העוסק בדיני עבודה ירושלים. עורך דין אשר אביטן יוכל לבחון את המקרה ולקבוע האם המעסיק עבר על החוק ויש מקום לתביעה.

 בספרו של כב' השופט י' לובוצקי, חוזה עבודה וזכויות העובד, פרק 12, עמ' 35 (הוצאת ניצן - 2006) נאמר בעניין זה כך:

"כך למשל, "דמי נסיעה" לעבודה וממנה אינם רכיב האסור בהכללה במסגרת "שכר כולל". הוא הדין לעניין "דמי הבראה". אולם יש להניח, כי מעביד, שיבקש להוכיח, כי "דמי נסיעה" או "דמי הבראה" נכללו במסגרת "שכר כולל" ששילם, ייאלץ להביא ראיות חזקות וחד משמעיות המלמדות על הסכמת העובד לתשלום כולל זה". שכן, גם כאשר אין איסור שבחוק על תשלום, הכולל "דמי הבראה" ו"דמי נסיעות", צריכה להיות הסכמה חוזית של הצדדים ליחסי העבודה לצורת תשלום כזאת". 

  ברם, יש לשים לב כי אמנם גם אם יוכל המעסיק להוכיח כי רכיבים נוספים כאמור משוכללים בשכר היסוד, עדיין לפי חוק הגנת השכר, תלושי השכר אינם תקינים, מכיון שיש לפרט רכיבים אלו בנפרד ובמפורש.

כאמור בחוק הגנת השכר בתוספת-(תיקון מס' 26) תשע"א-2011:

"תשלומים אחרים, נוסף על השכר הרגיל, לרבות גמול שעות נוספות ומנוחה שבועית, פריון עבודה, דמי הבראה, דמי חופשה, דמי מחלה, תשלום על חשבון תגמול למשרת במילואים ויתרת תגמול כאמור, וכיוצא באלה; יש לפרט לגבי תשלומים כאמור בפסקה זו את סוג התשלום, את מספר היחידות שבעבורן שולם – אם הוא משולם לפי יחידות, ואת סכום התשלום;"

מן האמור עולה כי רכיב שכר היסוד הינו רכיב הכולל את השעות המשולמות לעובד כשאינן כוללות תשלום עבור שעות נוספות, גמול עבודה במנוחה השבועית, דמי חופשה ועוד. מעסיק אינו רשאי לכלול רכיבים אלו במסגרת שכר היסוד של העובד מבלי לפרטם. מכאן שיש לבחון היטב את תלושי השכר. העדר תקינות עלול לחשוף את המעסיק להוצאות של כספים רבים בגין רישום שלא כדין.
"שכר יסוד ותשלומים נוספים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים