הפלייה בפרסום הצעת עבודה

מעסיק המפרסם מודעה להצעת עבודה נדרש לפרסמה בלשון זכר ונקבה.

בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה סעיף 8 (א) נכתב כך:

''מעסיק או הזקוק לעובד, לא יפרסם מודעה בדבר הצעת עבודה או שליחה להכשרה מקצועית אלא אם כן הצעת העבודה צוינה בלשון זכר ובלשון נקבה, בין ביחיד ובין ברבים, וכן לא יפרסם מודעה כאמור שיש בה משום הפליה על פי הוראות סעיף 2''.

בנוסף, אסור למעסיק לפרסם מודעה שיש בה אפליה על רגע הריון,  נטייה מינית, גזע, דת וכד'.

כמו כן,  אסור לפרסם מודעה שיש בה הפלייה לבעלי מוגבלויות כשהיא אינה מתחייבת מאופי התפקיד והם כשירים לה.

בתוכן המודעה נדרש לרשום את הרקע המקצועי הנדרש, בלשון הפונה לזכר ונקבה.

בנוסף יש לוודא שיש קשר בין ההשכלה הדרושה למהות התפקיד המוצע.

במקרה שיש הפליה בתוכן הצעת העבודה,  ניתן לתבוע את המעסיק המפרסם על כך גם אם לא נגרם נזק כספי כל שהוא.

במידה והוגשה תביעה כנגד המעסיק המפר, חובת ההוכחה היא על המעסיק להראות שאינו עבר על החוק ולא הפלה.

חשוב לדעת – במקום עבודה של פחות מ-6 עובדים, אין אפשרות לתבוע פיצויים לפי חוק שוויון זכויות בעבודה.

בכל מקרה של אפליה מומלץ לפנות לקבלת ייעוץ פרטני מעו''ד מומחה בתחום דיני העבודה.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים