שכר נטו או ברוטו

הנחיות הפסיקה – פסיקת בית הדין הארצי ביחס לשכר חודשי בערכי נטו, קובעת כי ככלל, אומנם "דרך המלך בנקיבת שכר עבודה היא נקיבתם בסכום 'הברוטו'", אך הצדדים רשאים להתנות ולקבוע כי העובד יקבל לידיו תשלום 'נטו'. משמע, הסכם לתשלום שכר נטו, הגם שמהווה הוא חריג לכלל בדבר תשלום שכר על בסיס ברוטו, הינו הסכם חוקי ואין מניעה חוקית על צדדים ליחסי עבודה להסכים ביניהם על הכללת רכיבי שכר מסוימים בשכר הנטו המוסכם.

 

כמובן, בכפוף להוראות הדין האוסרות על הכללת חלק מהרכיבים הקוגנטיים במסגרת שכר "כולל", ככל שאין חלוקה ברורה בין הרכיבים השונים. לעניין זה ראה בהרחבה במאמרים ספציפיים בעניין זה.

 

בפסיקה אף הובהר, כי "על קיומה של הסכמה כזו המשנה מ"ברירת המחדל" הקבועה בדין ניתן ללמוד הן מביטוי מפורש של הצדדים והן מהתנהגותם, כשהנטל להוכיחה מוטל על המעסיק".

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים