קבלת היתר לפיטורי עובדת בהריון

הדין בישראל מעניק לנשים בהריון הגנה מפני פיטורים ועל כן מעסיק המבקש לפטר עובדת בהיריון, יוכל לעשות זאת רק אם קיבל היתר לכך מהממונה על חוק עבודת נשים, במשרד הכלכלה. על מנת שבקשה למתן היתר כאמור תתקבל, על המעסיק להציג נימוקים מבוססים וענייניים, אשר אינם נוגעים לדבר ההיריון, כגון קשיים כלכליים ומשבר אמון בין המעסיק לעובדת.

הגשת הבקשה

בקשה למתן היתר לפיטורי עובדת בהריון, תוגש למשרד הכלכלה, אל הממונה על חוק עבודת נשים, על גבי הטופס המתאים לכך. על הבקשה לכלול נימוקים מדוע יש הצדקה לאשר את פיטורי העובדת במקרה דנן, כאשר על המעסיק לפרט את השתלשלות העניינים אשר הובילה לקבלת ההחלטה על פיטורים. כמו כן, יש לצרף לבקשה אסמכתאות התומכות בנימוקים שהוצגו בבקשה. מעסיק שים לב: טרם הגשת הבקשה להיתר למשרד הכלכלה, הנך מחויב למסור העתק לעובדת ואישור ממסירה זו, עליך לצרף לבקשה. היה והעובדת סירבה לקבל את הבקשה, עליך לצרף אישור שליחת המסמכים בדואר רשום.

עת שהוגשה הבקשה למשרד הכלכלה, היא תועבר לתגובת העובדת ולאחר מכן, יוזמנו הצדדים לדיון, במסגרתו תינתן לכל צד הזדמנות להשמיע את טענותיו ועל בסיסן ועל בסיס הראיות שהוגשו, תתקבל החלטה. לעניין זה חשוב לציין כי הן המעסיק והן העובדת, רשאים להיות מיוצגים על ידי עורך דין בדיון ובשל חשיבות הסוגיה, מומלץ לפנות לייצוג משפטי אשר יסייע לכל צד לנסח בצורה הטובה ביותר את טענותיו ועמדתו, במהלך הדיון.

עילות לפיטורי עובדת בהריון

כל מעסיק רשאי להגיש בקשה להיתר פיטורים, בכל עילה אשר הוא סבור כי מצדיקה מתן היתר אולם במרבית המקרים, זו מוגשת בשל אחת או יותר משלושת העילות הללו:

  1. קשיים כלכליים: טענה זו עניינה כי בשל ירידה בהכנסות העסק, יש צורך בצמצום מספר העובדים ו/או בסגירת מחלקה או סניף של החברה ועל כן מבקש המעסיק לקבל היתר לפיטורי העובדת. זוהי אחת העילות הנפוצות ביותר בגינן מוגשות בקשות להיתר ומקבל ההחלטה בוחן היטב האם האסמכתאות שהוגשו אכן מגבות את המצב הכלכלי לו טוען המעסיק. כך למשל יבחן האם ננקטו צעדים נוספים לאור המשבר הכלכלי.
  1. משבר אמון: עילה נוספת בגינה מבקשים מעסיקים רבים ליתן היתר לפיטורי עובדת בהיריון היא הטענה של הפרת אמון, למשל על ידי דיווח כוזב של העובדת, של שעות העבודה, מסירת מידע המפר את חובת הסודיות לה מחויבת העובדת, אי קבלת מרות מהמעסיק או המנהל לו היא כפופה וכיו"ב. עת עולה טענה של משבר אמון, נבחנות היטב טענות הצדדים וגרסותיהם, לרבות השאלה, האם מדובר באירוע חריג ובודד, או בבעיה מתמשכת.
  1. תפקוד לקוי: זוהי טענה שעניינה ירידה בתפקוד של העובדת, עד כדי אי שביעות רצון של המעסיק, המבקש לפטרה. כאן על מקבל ההחלטה לבחון האם יש ממש בטענה זו, מהי תגובת העובדת לטענות המעסיק בעניין וכן, עד כמה הירידה בתפקוד קשורה לעובדת בהריון. שהרי, במקרים רבים יכול ההריון להאט את קצב העבודה ובכך יש להתחשב עד לרמה מסוימת, בהתאם לנסיבות המקרה.

קבלת החלטה

על פניו נראה כי כל אחד מן הנימוקים הללו, מהווה עילה מוצדקת לפיטורי עובדת בהריון, אולם הלכה למעשה, כל מקרה נבדק לגופו, על פי נסיבותיו וההחלטה האם ליתן היתר או אם לאו, תתקבל בהתאם לקיומן או העדרן של ראיות התומכות בטיעוני המעסיק ובהתאם לאמינות הגרסאות שהוצגו של ידי הצדדים. ככלל, משך הטיפול בבקשה להיתר, אורך עד כחודש ימים וכאשר נתקבלה החלטה ומי מהצדדים רואה עצמו נפגע ממנה, יוכל להגיש ערעור תוך 45 יום לבית הדין לעבודה. בכל התלבטות בעניין פיטורי עובדת בהריון, יש להיוועץ עם עורך דין לדיני עבודה ופיטורים תל אביב. ניתן לפנות למשרד עורך דין אביטן שטיפל במקרים דומים בנושא פיטורי עובדת בהריון.

לסיכום: הדין בישראל מעניק הגנה מפני פיטורים לנשים בהריון. אולם אין משמעות הדבר כי המעסיק אינו יכול לפטר עובדת רק מפני שהיא בהריון. על המעסיק המבקש לפטר עובדת בהריון להגיש בקשתו לאישור הממונה לפי חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה, ולהצביע על עילה עניינית ומבוססת שבגינה הוא דרוש את הפיטורים. הממונה יקבל את ההחלטתו בהתאם לנסיבות המקרה הספציפי.

על המעסיק להכיר כי מדובר על הליך שדורש זמן מבחינת משרד הכלכלה ועליו להיערך לכך מראש."פיטורים- עובדת בהריון"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים