פיצויי הלנת שכר

חוק הגנת השכר, תשי"ח, 1958 קובע כי שכרו של עובד ישולם לו עד ה-10 לכל חודש, עבור עבודתו בחודש הקודם. אי תשלום השכר במועד, משמעו הלנת שכר המקימה לעובד זכות לתבוע פיצויי הלנת שכר, כקבוע בחוק. כמו כן, כאשר אין המדובר במקרה חד פעמי, אלא בהלנת שכר מתמשכת, יכול והעובד יהיה זכאי להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים.

מועד תשלום השכר

קבלת שכר עבודה היא הזכות הבסיסית והחשובה ביותר של העובד, על מנת שיוכל לכלכל את עצמו ואת משפחתו בכבוד. משכך, קבעו דיני העבודה מועד לתשלום השכר, הוא עד ה10 לחודש. על מנת להרתיע מעסיקים מעיכוב בתשלום השכר, נקבע כי אי תשלום השכר במועדו הוא הלנת השכר וזו מקנה לעובד את הזכות לפיצוי כספי מששכרו שולם לו באיחור. העובד רשאי לדרוש את הפיצוי מהמעסיק במסגרת מכתב דרישה המופנה אליו, או להגיש תביעה לבית הדין לעבודה.

פיצויי הלנת שכר

סעיף 17 לחוק הגנת השכר, קובע את שיעור הפיצויים בגין הלנת שכר והוא יהיה הגבוה מבין השניים:

  • פיצוי בשיעור של 5% מהשכר במהלך השבוע הראשון של ההלנה ולאחר מכן, עולה גובה הפיצוי ל10% מן השכר.
  • הפרשי הצמדה לתקופה שבין המועד לתשלום שכר העבודה עד יום תשלומו, בתוספת 20% על הסכום הכולל של השכר המולן והפרשי ההצמדה עבור כל חודש שבתקופה האמורה.

 עובד שים לב: היה ושכרך שולם לך באיחור וברצונך להגיש תביעה לפיצויי הלנה, הנך מחויב להגישה עד 60 יום ממועד קבלת השכר. היה והשכר לא שולם כלל, ניתן להגיש תביעה לפיצויי הלנת שכר תוך שנה מהמועד בו רואים את השכר כמולן. עורך דין דיני עבודה תל אביב יוכל לסייע לעובד המעוניין לתבוע מעסיק בגין הלנת שכר. במצב כזה יש לפנות למשרד עורך דין אשר אביטן המומחה בדיני עבודה והלנת שכר.

 מעסיק שים לב: ההתיישנות על תביעה לפיצויי הלנת שכר חלה על הפיצוי עצמו ולא על שכר העבודה, אותו רשאי העובד לתבוע עד 7 שנים.

הלנת שכר מתמשכת – עילה לפיצויים

מלבד האפשרות לתבוע פיצויי הלנה בגין שכר מולן, כפי שפורט לעיל, חשוב לדעת כי כאשר מדובר בהלנת שכר שאיננה חד פעמית, אלא מתמשכת, יכול ותקום לעובד הזכות להתפטר בגין הרעת תנאים מוחשית. פירוש הדבר הוא כי העובד יהיה זכאי להתפטר מעבודתו ולקבל פיצויי פיטורים, כאילו פוטר.

לסיכום: הזכות לקבל שכר נתונה לעובד והמעסיק חייב לשלמה עד ה-10 לכל חודש. מעסיק שלא שילם את שכרו של העובד מפר את חוק הגנת השכר, כאמור, וחשוף לתביעת פיצויים ופיצויי הלנת שכר. 
"הלנת שכר - פיצויים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים