עובדים זרים

מהם הכללים החלים על העסקת עובדים זרים? האם עובדים זרים זכאים לזכויות סציאליות ככל עובד במשק הישראלי? במאמר זה נדון בשאלות אלו ונמפה את הדין החל בסוגיה. 

 נקודת המוצא שחוקי משפט העבודה וצווי ההרחבה החלים על כלל המשק אינם מוגבלים לתושבי ישראל או אזרחיה בלבד. הם חלים על כל עובד בשטח מדינת ישראל, ללא קשר לאזרחותו או לזיקתו הלאומית.

מכאן שעובדים זרים המועסקים בישראל על ידי מעסיק ישראלי, יהיו זכאים לכל הזכויות המוקנות בחוקי העבודה השונים לעובדים אזרחי המדינה, כגון: מחלה, חופשה, דמי חג, הבראה, נסיעות, ימי אבל, הודעה מוקדמת, פיצויי פיטורים וכיו"ב.

 עד ליום זה לא ניתן היה להפריש משכר עובדים זרים לקרן חיסכון, נוכח אי הקמתה של קרן אליה ניתן היה להפריש את הכספים. יחד עם זאת, הפסיקה קבעה כי לעובדים אלו ישולם פיצוי בשווי הפרשות שהמעסיק לא הפריש לקופת הפנסיה. עובד זר שלא קיבל כספים המגיעים לו כהפרשה לקרן פנסיה בגין אי קיום קרן חיסכון מיוחדת לעובדים אלו, יתייעץ עם עורך דין דיני עבודה ירושלים. במקרה כזה יש לפנות למשרד עורך דין אשר אביטן על מנת שיבחן את העניין ויעזור בתהליך המשפטי והגשת התביעה עבור פיצוי בשווי ההפרשות שלא הופרשו.

 בנוסף, קיימת חקיקה ספציפית לגבי עובדים זרים לעניין אי מסירת תלושי שכר לעובדים אלו ו/או אי רישום מלוא הפרטים הנדרשים בתלושי שכרם; "התקופה שלגביה ניתן התשלום וחישוב השכר הרגיל; התקופה או התקופות שבעדן שולם השכר, מספר ימי העבודה בתקופה שלגביה ניתן התשלום ומספר ימי העבודה שבהם עבד העובד בפועל; השכר הרגיל; תשלומים אחרים ופירוטם (שעות נוספות, פריון עבודה, דמי הבראה וכיוצא באלה); סך כל השכר והתשלומים האחרים החייבים במס הכנסה".

 עוד צריך להכיר כי קיימת בעניין עובדים זרים הגבלה על הניכויים המותרים משכרם וזאת כמפורט בתקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכויים מהשכר בעד מגורים הולמים), התש"ס-2000 וכן תקנות עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים) (שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי), התשס"ב-2001.

 כמו כן, עוד יש לשים לב לדינים מיוחדים לעובדים זרים בעניין העסקתם ע"י חברת כח אדם, ראה לדוגמא ס' 12א לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם, תשנ"ו – 1996.

מן האמור עולה כי עובד זר זכאי לתשלום בגין זכויותיו הסוציאליות ככל עובד במשק הישראלי. בנוסף, לצד הוראות החוק הכלליות ישנן הוראות חוק ספציפיות אשר מסדירות את אופי העסקתם של עובדים זרים, בהתאם לאמור לעיל, ועל המעסיק להיות ער לכך שהוא עומד בהוראות החוק. לשם כך ראוי להיוועץ עם עו"ד הבקיא בדיני העובדה בכלל, ובהעסקת עובדים זרים בפרט. 

 "עובד זר - זכויות שוות בעבודה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים