מי חייב בתשלום זכויות עובד תושב הרשות הפלסטינית?

מעסיקים רבים המעסיקים עובדים תושבי הרשות הפלסטנאית, סבורים כי בעצם התשלום למדור התשלומים הממשלתי יוצאים הם ידי חובתם ביחס לתשלום שכר עבודה והתנאים נלווים לעובד. מאמר זה ישפוך אור על חובות המעסיק בנושא הנדון.

הוראות פרק ד1 לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובעות את ההסדר לפיו ככלל משולם שכר העבודה של עובד תושב הרשות הפלסטינית באמצעות מדור התשלומים (שפעל בעבר בשירות התעסוקה, וכיום פועל כחלק מממונה על עובדים זרים ברשות האוכלוסין וההגירה).

על פי הסדר זה, אין חובה לשלם את כל גמול העבודה (המוגדר כשכר העבודה בצירוף כל התשלומים האחרים המגיעים לעובד בקשר לעבודה) באמצעות מדור התשלומים. 

סעיף 1יז (א) לחוק מציין במפורש את האפשרות שמעביד יידרש לשלם רק חלק מגמול העבודה דרך מדור התשלומים, וחלק במישרין לעובד, הכל בהתאם להוראות הניתנות מדי פעם בפעם על ידי מדור התשלומים. 

סעיף 1יז (ו) מוסיף וקובע, שמעביד ששילם את גמול העבודה באמצעות הממונה, יצא ידי חובתו כלפי העובד לגבי הסכום ששילם. דהיינו, חובתו של המעסיק כלפי העובד מתמצה אך ורק לגבי סכומים ששילם.

מכאן, שאין בעצם התשלום כדי למנוע מעובד לטעון, שיש סכומים נוספים להם הוא זכאי, ושכלל לא שולמו על ידי המעביד למדור התשלומים.

באופן ברור עוד יותר נכתב הדבר בהוראת סעיף 1כ(ב) לחוק הקובעת כי: "האמור בפרק זה אינו בא להטיל על המדינה חובה כלשהי כלפי עובד או אדם אחר לגבי סכום גמול עבודה שלא נגבה על ידי הממונה מהמעביד, ולגבי כל זכות הנובעת ממנו, והעובד או האדם שלו מגיע הסכום האמור רשאים לתבעם בבית הדין לעבודה, לרבות תביעה בהתאם להוראות חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958..." עורך דין דיני עבודה תל אביב יוכל לבחון את העניין ולסייע לעובד שנקלע לסיטואציה בה לא שולם לו גמול עבודה ע"פ דין. במצב כזה ניתן להתייעץ עם עורך דין אשר אביטן שטיפל במקרים דומים.

באתר האינטרנט של מדור התשלומים שברשות האוכלוסין וההגירה, בפרק העוסק בעובדים פלסטינים, מובהר למעסיק כי עליו להשלים ישירות ע"י המעסיק את הזכויות אשר לא שולמו באמצעות מדור התשלומים.

מכאן עולה כי אין די בהעברת שכר העובד לרשות התעסוקה, וכי קיימת חובה על המעסיק לברר מלוא הזכויות של העובד בדיני עבודה ולפקח על תשלומן


 

 

"שכר עובד תושב פלסטינאי"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.il

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים