זכויות בדיני עבודה

 נקודת מוצא-חוקים קוגנטיים:

בזכויות רבות בדיני עבודה קיים מאפיין בולט של עניין הקוגנטיות. כלומר, חוקי מגן אשר לא ניתן להסכים על וויתורם, ואף אם ויתר עליהם מי מטעם הצדדים – אין כל תוקף לוויתורו והחוק מחייב את תשלום זכויות אלו.

דוגמאות:

חוק שעות עבודה ומנוחה:

כך לדוגמא נכתב אודות חוק שעות העבודה ומנוחה: "חוק שעות העבודה ומנוחה הוא חוק קוגנטי אשר הוראותיו, ככל שהן לטובת העובד, לא ניתנות לוויתור, לא מראש ולא בדיעבד. לכן, אין כל נפקות להודעות שנשלחו על ידי הנתבעת לגבי תשלום שעות נוספות לפי ביצוע בפועל (מכתב מיום23.7.03) או הודעה לגבי שכר הכולל בתוכו גמול עבור שעות נוספות".

כך גם בעניין שכר מינימום. בעניינו נכתב: "יחד עם זאת ובכל הכבוד להסכמת הצדדים להסכם ההתקשרות, יש לזכור כי חוק שכר מינימום הוא חוק קוגנטי, ועל כן מקום שבו התעריף מינימאלי לשומר בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות הוא בשיעור נמוך משיעור שכר המינימום על פי חוק שכר מינימום –התעריף הקובע הוא זה שנקבע בחוק שכר מינימום ולא זה שנקבע בהסכם ההתקשרות".

חוק הגנת השכר:

כך לעניין ס' 9 לחוק הגנת השכר: "אין נפקות משפטית להסדר תשלום שכרו של התובע שנעשה ביום ה-15 לחודש שלאחר החודש שבו בוצעה העבודה, זאת מאחר והסדר זה אינו מתיישב עם הוראות סעיף 9 לחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958 (להלן: "חוק הגנת השכר"), שהינו סעיף קוגנטי אשר לא ניתן להתנות, או לוותר עליו".

דמי הבראה:

כך בעניין דמי הבראה, אשר בעניינו נרשם צו הרחבה ספציפי.

 כך בלשונו של השופט ברק (כתוארו אז) בענין זה:

"הצדדים לא יצרו את הזכות; הצדדים אינם יכולים להסכים עליה ולשנותה. הזכות היא פרי החוק, הנותן ביטוי למדיניות סוציאלית שביישומה ענין לציבור כולו."

(בג"צ 760/79 דיין נ' בית-הדין הארצי לעבודה פ"ד לד(3) 820)

 וכמאמרו של השופט י' כהן בעניין פיצויי פיטורין ודמי חופשה:

"החובה לשלם פיצויי פיטורין ודמי-חופשה כאשר קיימים יחסי מעביד ועובד אינה יכולה לשמש נושא להסכם חפשי בין הצדדים, שבו רק רצונם הוא הקובע, אלא אלה ענינים שהמחוקק ראה בהם ענין ציבורי ולפיכך קבע בחוקים הוראות להגנה על העובד, שאין להתנות עליהן"

(בג"צ 115/77 הסתדרות מכבי, קופ"ח מכבי נ' בית הדין הארצי פ"ד לב(1)

 לפיכך, יש לבחון היטב לא רק את הסכם ההתקשרות בין העובד למעסיק אלא גם את חוקי המגן ואת אופיים. רק בבדיקת כל אלו ניתן יהיה להגיע להבנה נכונה מה הן זכויות העובד בדיני עבודה.

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים