התפטרות בגין מצב רפואי

מה הדין במקרה בו מבקש עובד להתפטר נוכח מצב בריאותי לקוי? האם במצב דברים זה יהיה זכאי העובד לפיצויי פיטורים? אם כן, באילו נסיבות יהיה זכאי העובד לפיצוי פיטורים. מאמר זה יסקור שאלות אלו.  

 סעיף 6 לחוק פיצויי פיטורים מונה מספר תנאים מצטברים אותם צריך העובד למלא על-מנת שתקום לו זכאות לקבלת פיצויי פיטורים: העובד בא בגדר מעמד של "עובד"; ה"עובד" התפטר עקב מצב בריאותו או של בן משפחתו, כפי שהוגדר בתקנות; היתה "סיבה מספקת" להתפטרות.


 על העובד להוכיח כי התפטר לרגל מצבו הבריאותי.

 על העובד להוכיח כי לאור הממצאים הרפואיים, תנאי העבודה ושאר נסיבות העניין היתה סיבה מספקת להתפטרות.

במסגרת נטל זה על העובד להביא ראיות באמצעות תעודות רפואיות כי מצב בריאותו אינו מאפשר לו להמשיך ולעבוד יותר בשירות המעסיק ומהווה סיבה מספקת להתפטרות המזכה בפיצויים פיטורים (ר' דב"ע נג/3-210אהרון רביוב נ' נאקו שיווק בע"מ, [פורסם בנבו] פד"ע כז 514).

על העובד שמתפטר בשל מצב בריאותו מוטלת החובה להודיע למעבידו על סיבת ההתפטרות, כדי לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה אשר יתאימו למצבו הרפואי של העובד כך שלא תתקיים "סיבה מספקת" להתפטרות.

 האם מעסיק יכול לדרוש מעובד לעבור בדיקה רפואית גם אצל רופא מטעמו?

בעניין זה בית הדין פסק כי ללא הוראה מופרשת בחוזה לא ניתן לכפות על עובד לעבור בדיקה רפואית אצל רופא מטעם המעסיק.

בית הדין הוסיף וציין כי בתקנות דמי מחלה נקבע שרק אם מוגשת תעודת מחלה שאינה של קופת-חולים, רשאי המעביד להעמיד את העובד לבדיקת רופא מטעמו. מתקנות אלה, קבע, ניתן להקיש לענייננו [ר' תשן/154-3 (ארצי)  מיכאל קרייטר – אבלין אילוז[פורסם בנבו, פד"ע כב 339].

 עם הודעת ההתפטרות עדיין פתוחה בפני המעסיק הדרך להציע לעובד עבודה חלופית ולשנות את "תנאי העבודה" כאמור בסעיף 6 לחוק, כך  שיתאימו למצבו הרפואי ויאיינו את הצורך בהתפטרות. למרות שהעובד אינו מחויב להיענות לכל הצעת עבודה שמציע המעסיק במקרה כזה, הרי שבהיעדר תגובה ושיתוף פעולה מצידו הוא אינו זכאי לקבל פיצויי פיטורים משלא איפשר למעסיקו לשנות את נסיבות עבודתו כך שיתאימו למצבו הרפואי (ר' ויסמן ופסק הדין המוזכר שם- דב"ע מא/3-1567 אני ארנון –טלמוסיקה בע"מ [פורסם בנבו] פד"ע יד, יח).
 
עובד המתפטר מעבודתו בשל מצבו הרפואי רשאי להציג את האישורים הרפואיים במועד מאוחר יותר, ובלבד שבמסמכים אלו יהא כדי לאשר כי במועד התפטרותו היה מצבו הבריאותי כזה שהצדיק את התפטרותו (ר' דב"ע נז/3-57  סנונית הדגמות וקידום מכירות (1989) בע"מ – שולמית פרץ.


"הזכות לפיצויי פיטורים, כשהעילה היא  מצב בריאות, אינה קשורה כלל וכלל בקשר סיבתי כל שהוא בין העבודה לבין אותו 'מצב בריאות'. אין מדובר בעילה שברשלנות או בעילה שביסודה  קשר סיבתי כל שהוא בין העבודה לבין התוצאה; הקשר היחיד הוא בין מצב הבריאות והעבודה" (ר' דב"ע לו/3-132 כרמי שלמה בע"מ נ' אריה הרצפלד [פורסם בנבו] פד"ע ח 137; דב"ע שן/3-154 מיכאל קרייטלר נ' אבלין אילוז [פורסם בנבו] פד"ע כב 339; דב"ע נא 3-7  מרים עדאוי נ' פ.א.ב. שירותים בע"מ [פורסם בנבו] פד"ע כב 325).

לסיכום: עובד המתפטר עקב מצב בריאותי לקוי זכאי להתפטר בדין מפוטר. המשמעות היא כי העובד זכאי לקבל פיצויי פיטורים. בכדי שתקום זכאות לקבלת פיצויי פיטורים על העובד להוכיח כי התפטר עקב מצבו הרפואי וכי נוכח מצבו הרפואי אין ביכולתו להמשיך ולבצע את עבודתו, כן עליו להודיעה על כך למעסיקו. בטרם פיטורי העובד רשאי המעסיק לשנות את תנאי העסקה של העובד כך שיותאמו למצבו הרפואי. עובד שסרב לשתף פעולה עם הצעת המעסיק עלול לאבד את זכאותו לפיצויי פיטורים. עובד שהתפטר בגין מצבו הרפואי והמעסיק לא הציע תנאי העסקה שונים שיתאימו למצבו, זכאי לקבל פיצויי פיטורים מהמעסיק. במקרה כזה יש להתייעץ עם עורך דין דיני עבודה תל אביב. עורך דין אשר אביטן מומחה בתחום זה ויוכל לבחון את המקרה ולסייע בתהליך המשפטי. 
"מצב בריאותי לקוי - התפטרות ופיצויים"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים