הסכם עבודה

מעסיקים רבים מתלבטים האם להעניק לעובד חוזה עבודה או האם ניתן להסתפק במסירת הודעה על תנאי עבודה בלבד, וכן באילו מקרים קיימת על המעסיק חובה למסור הודעה על תנאי העסקה.


 חובת מסירת הודעה על תנאי עבודה:

אין חובה לכתוב חוזה עבודה. חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 קובע חובה על מעסיק למסור הודעה על תנאי עבודה לעובד כפי שיפורט.

 תחליף חובת מסירת הודעה ע"י חוזה בכתב:

אם נמסר לעובד הסכם עבודה בכתב שנכללו בו כל העניינים האמורים אין חובה למסור הודעה זאת בנפרד, אך מאידך אין חובה למסור הסכם עבודה במצב בו נמסרה הודעה לעובד כפי שמפורט.

 הפירוט המחויב להירשם בהודעה:

חשוב לדעת שלא מספיק לכתוב לעובד על שיעור שכרו אלא יש לכתוב הודעה מפורטת ולפרט, בין השאר את הדברים הבאים:  
1. שם המעסיק והישות המשפטית. 
2. שם העובד ומס' ת.ז. 
3. תאריך התחלת העבודה. 
4. תפקידיו העיקריים של העובד. 
5. הבסיס שלפיו משולם לעובד השכר. 
6. תפקידיו העיקריים של העובד.
7. אורך יום עבודה רגיל. 
8. יום המנוחה השבועי של העובד. 
9. תשלומים בעבור תנאים סוציאליים. 
10. תחולת הסכמים הקיבוציים החלים על העסקת העובד, ככל שחלים כאלו. 
- דוגמה לנוסח הודעה לעובד

 כאשר שונו תנאי העבודה של העובד, על המעסיק למסור לעובד הודעה בתוך 30 ימים מיום שנודע על השינוי. 

 החשיפה להפרת החובה:

מעסיק שלא מסר הודעה כאמור חשוף לקנסות ותשלום פיצויים, ללא צורך בהוכחת נזק. עובד שלא קיבל הודעה לעובד, רצוי שיתייעץ עם עו"ד דיני עבודה בירושלים. משרד עורך דין אביטן מטפל במקרים אלה ודומיו.

 

 במצב בו עובד עבד אצל מעסיק כבר בתחילת שנת 2002 תהיה חובת המעסיק למסור הודעה זאת תוך 30 יום מיום דרישת העובד הודעה זאת בכתב.

 

 מסירת הודעה על תנאי עבודה היא חובה על המעסיק. מעסיק שלא מסר הודעה כאמור חשוף לקנסות ותשלום פיצויים, ללא צורך בהוכחת נזק.

 

לסיכום, מחד אין חובה על המעסיק לכתב חוזה עבודה, די בכך שהמעסיק שלח הודעה לעובד על תנאי העסקה המקיימת את האמור על פי חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה, כפי שצוין לעיל,  ומאידך מקום שהחליט המעסיק לכתוב חוזה עבודה עליו להבטיח כי סעיפי החוזה יכללו את את הפירוט האמור לעיל. כמו כן על המעסיק למסור לעובד הודעה בגין כל שינוי בתנאי העסקתו בתוך 30 ימים מיום שנודע לו על השינוי

[1] פרט סוגי תשלומים כדוגמת: שכר- יסוד; שווה כסף - אוכל ומשקאות שאינם משכרים לצריכה במקום העבודה ודיור שאינם החזר הוצאות; תוספת ותק; פרמיות ותמריץ; שעות נוספות; תוספת משמרות; דמי הבראה, וכל תשלום אחר בעד שכר עבודה בין שהוא קבוע ובין שאינו קבוע.

[2] אם מועד התשלום אינו קבוע, או שהמועד יחול בהתקיים תנאי, יש לציין זאת.

[3] אם נתון זה משתנה, או שאינו חל לגבי העובד, יש לציין זאת.
משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים