החובה בשוויון

מעסיקים רבים מזמנים דורשי עבודה לראיון עבודה. במהלך הראיון, שנועד להיכרות והתרשמות הדדית של המעסיק והמועמד, נשאלות שאלות הנוגעות לחייו של המועמד. לעיתים שאלה, אמירה או בקשה לקבל מידע מהמועמד עשויה להיות בלתי עניינית באופן שעשוי להופך אותה להפליה אסורה על פי דין.  

 איסור הפליה על המעסיק – על מה?

חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ"ח-1988 קובע איסור על מעסיק להפלות בקבלה לעבודה בין דורשי עבודה מחמת מינם, נטייתם המינית, מעמדם האישי, הריון, טיפולי פוריות, טיפולי הפריה חוץ-גופית, היותם הורים, גילם, גזעם, דתם, לאומיותם, ארץ מוצאם, מקום מגוריהם, השקפתם, מפלגתם או שירותם במילואים, קריאתם לשירות מילואים או שירותם הצפוי בשירות מילואים, לרבות מחמת תדירותו או משכו.

 איסור דרישת פרופיל צבאי:

עוד, נאסר על מעסיק לדרוש מדורש עבודה את הפרופיל הצבאי שלו.

 חובת המעסיק למסירת הודעה על הליכי המיון:

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 קובע חובה על המעסיק למסור למועמד לעבודה המשתתף בהליכי מיון לעבודה, לפחות אחת לחודשיים ממועד תחילת ההשתתפות, הודעה בכתב על התקדמות הליכי המיון לעבודה.

 חובת מעסיק למסירת סירוב קבלת מועמד לעבודה:

כמו כן, למסור תוך 14 יום מיום קבלת אדם אחר, הודעה בכתב על אי-קבלת אותו מועמד לעבודה.

 פרטים אשר החוק מחייב לרשום במודעות:

בחוק אף מפורט כי בהודעות אלו יש לפרט את שם המעסיק, שם המועמד לעבודה, מועד תחילת הליכי המיון לעבודה, זהות הגורם שעורך את הליכי המיון – אם אינו המעסיק, התפקיד או המשרה שלגביהם נערכים הליכי המיון, שמו של שולח ההודעה מטעם המעסיק ותפקידו.

 סייגים לחובת מסירת ההודעות:

הודעות אלו לא מחויבות אצל מעסיק לעבודה של עד 30 יום, או בענף ההסעדה, או אצל מעסיק עד 25 עובדים.


 בפס"ד סעש (חי') 37213-08-13‏ ‏
טאיה טרפיה נ' דרעי מזגנים בע"מ נאמר בפני התובעת כי לא מעוניינים לקבל לעבודה עובדת אתיופית מאחר ו"הן לא נקיות" מראה. בית הדין פסק כי סירוב החברה לקבל לעבודה את התובעת היה עקב מוצאה האתיופי ומבלי לבדוק כלל את כישוריה בעבודה והינו בגדר אפליה מטעמי מוצא. לפיכך, קבע כי  הנתבעת תשלם לתובעת פיצוי בסך של 50,000 ₪ בגין נזק לא ממוני ,שנגרם לה בגין אי קבלתה לעבודה שלא כדין.

 
בפס"ד סע (ת"א) 41794-02-12‏ ‏ סיוון קורן נ' ניהול קניון הזהב (1991) בע"מ דחתה הנתבעת את מועמדות התובעת לעבודה כפקידת מודיעין על הסף, אך ורק בשל סירובה לעבוד בשבת, בלא שהנתבעת הראתה כי נעשה ניסיון לבצע התאמות סבירות, חלף דחייה זו. בנסיבות העניין, פסק בית הדין, בגין אפלייה בתעסוקה על רקע דת, פיצוי בסך של 7,000 ₪.

 
בפס"ד צו (נצ') 1344/10 ‏ אריק אשל נ' איגוד ערים שירותי כבאות והצלה יזרעאל הופלה התובע מחמת גילו על ידי נתבעת 1 בלבד, במסגרת התמודדותו במכרז למשרת כבאי ולפיכך נפסק לזכותו סך של 18,000 ₪ כפיצוי בגין נזק לא ממוני לפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה.

 על מעסיק לשים לב כבר מעת פרסום דרישות המועמד לעבודה כי הינו עומד בתנאי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, כי אינו פונה למגזרים מסוימים, לא באופן ישיר ולא באופן מרומז.

 על המעסיק לשים לב לאיסור ההפליה אף בעת ראיון העבודה ועד סיום העבודה. 

 על המעסיק למסור הודעות עדכנון ו/או סירוב קבלה לעבודה למועמד לעבודה.

לסיכום על המעסיק חלות חובה לנהוג בשוויון עם פרסום משרה, בעת ראיון עובדה ואף לאחריו. על המעסיק חל להפלות בעת הקבלה לעבודה, לדרוש מידע אודות הפרופיל הצבאי. בנוסף על המעסיקים למסור מידע בדבר הקבלה או אי-הקבלה לעבודה. 
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים