דמי פנסיה לעובד זר

צו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה, 2011, קובע כי על המעסיק להפריש דמי פנסיה לטובת העובד. תכלית ההוראה הינה ליצור רשת ביטחון, הכנסה אשר תחליף את מקור ההכנסה מעבודה כאשר העובד יגיע לגיל פרישה. מכאן עולה השאלה האם יש להפריש דמי פנסיה אף לעובד הזר?

לפי חוק עובדים זרים, עובד זר הוא עובד שאינו אזרח ישראלי או תושב בה.

סעיף 1יא לחוק עובדים זרים קובע כי חובה להפריש דמי פנסיה לטובת העובד הזר.

חוק עובדים זרים קובע הסדר מיוחד להפרשת דמי הפנסיה, לפיו יש להפריש את הכספים לחשבון בנק מיוחד. עם זאת, במשך שנים לא הוקמה קרן או גורם אשר היה אמון על הפרשת הכספים לחשבון המיוחד. מצב זה יצר אנומליה בחוק, וחוסר בהירות באשר לחובה להפריש דמי פנסיה לעובד הזר.  

לפיכך עלתה השאלה האם במקרה שבו לא הוקמה קרן לפי החוק זכאי עובד זר לתבוע כספים אשר נדרש המעסיק להפריש לטובת קרן הפנסיה?

בית הדין לעבודה פסק כי בשעה שמעסיק לא הפריש בגין עובד מבקש מקלט כספים לקרן פנסיה וכל עוד לא ניתן לבצע הפרשה בפועל, קיימת לעובד הזכות לפיצוי כספי בגין אי ביצוע ההפרשה בגובה ההפרשות שלא הועברו. במקרה כזה עורך דין דיני עבודה תל אביב יכול לסייע בתהליך המשפטי. ניתן לפנות למשרד עו"ד אשר אביטן שטיפל במקרים דומים.

ראה בר"ע (ארצי) 51823-10-14 י.ב.שיא משאבים בע"מ נגד אבקר ואח'.

מכאן עולה כי קיימת חובה על המעסיק לשלם את דמי הפנסיה אף לעובד הזר. מקום שלא הופרשו לטובת העובד דמי הפנסיה, רשאי העובד לפנות בתביעת פיצויים לבית הדין לעבודה.

יש להתעדכן בצו ההחרבה הכללי במשך אודות לשיעורים המתאימים להפרשה ולחלופין מהוראות ההפרשות לפקדון.

"עובד זר זכאי לקבל דמי פנסיה"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים