איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון

סעיף 10ב(א) לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם קובע:

             "לא יקבל אדם שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם או שירות מקבלן שירות, ולא יתקשר עמם לקבלת שירותים כאמור, אלא אם כן קבלן כוח האדם הוא בעל רישיון או היתר מיוחד לפי פרק זה, לפי העניין, והמציא לאותו אדם העתק ממנו, או שקבלן השירות הוא בעל רישיון לפי פרק זה והמציא לאותו אדם העתק ממנו."

             סעיף 20(ד)לחוק קובע:

            "מי שהתקשר עם קבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, בניגוד להוראות סעיף 10ב, או מי שהתקשר עם קבלן שירות שאין לו רישיון, בניגוד להוראות הסעיף האמור, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, ואם קיבל שירות כוח אדם מקבלן כוח אדם שאין לו רישיון או היתר מיוחד, לפי העניין, או קיבל שירות מקבלן שירות שאין לו רישיון בניגוד להוראות אותו סעיף, דינו – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין בעבור כל עובד שהועסק אצלו במסגרת שירות כוח האדם או השירות כאמור."

על פי סעיף 1 לחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כח אדם "קבלן שירות" הוא:

"מי שעיסוקו במתן שירות באחד תחומי העבודה המפורטים בתוספת השניה, באמצעות עובדיו, אצל זולתו".

 

          הפריטים בתוספת השניה הינם:

  1. שמירה ואבטחה.
  2. ניקיון.

עוד חשוב לדעת, לעניין חובת הפיקוח של נושא משרה נקבע בסעיף 21 לחוק:

"(א)    נושא משרה חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות כאמור בסעיף 20 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר את חובתו האמורה, דינו - קנס כקבוע בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף - למעט שותף מוגבל - ופקיד שתפקידו למנוע הפרת חוק זה.

(ב)       נעברה עבירה לפי סעיף 20 בידי תאגיד, חזקה היא שנושא משרה הפר חובתו האמורה בסעיף זה, אלא אם כן הוכיח שנהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות ועשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה."

לכן, ככל שהינך מעוניין להתקשר עם קבלן כוח אדם בענף שמירה ואבטחה ו/או ניקיון, הקפד היטב לראות שאכן הקבלן עומד בכל דרישות הדין, שאם לא כן, הינך חשוף לקבלת קנסות, לא רק על החברה המזמינה, כי אם גם באופן אישי כנושא משרה בה.איסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיוןאיסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון

ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים