משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

עדכונים חדשים חשובים למעסיקים

 בשיעור שכר המינימום:

  • החל מיום 1/7/16 עולה שיעור שכר המינימום ויעמוד על בסיס השכר הרשום בטבלה הבאה:

חודש

(עד 43 שעות שבועיות)

שעה

יומי

(6 ימי בשבוע)

יומי

(5 ימים בשבוע)

4,825 ש"ח

25.94 ש"ח

193.00 ₪ *

222.76 ₪ *

* בכפוף לכך שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה.

 בשיעור ימי חופשה:

  • החל מחודש 7/2016 אורך החופשה לכל שנת עבודה אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד בעד כל אחת מ- 4 השנים הראשונות יהיה 15 יום (כולל ימי המנוחה השבועית).בפועל (נטו) יעמדו אלו על 11 ימי חופשה לעובד 5 ימים בשבוע, ו-13 ימי חופשה לעובד 6 ימים בשבוע.

 בשיעור הפרשות לקופת הפנסיה:

  • החל מיום 1.7.2016, יש להפריש לנכות משכר העובד לקופת הפנסיה לא פחות מ-5.75% ולהפריש מהמעסיק לא פחות מ-6.25%. שיעור ההפרשות לפיצויים עומד עדיין על 6%.

 ביציאה לחופשת אבהות:

  • החל מיום 5.7.2016 רשאי אב להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. לעניין תשלום ימים אלו, שלושת ימי ההיעדרות הראשונים יהיו על חשבון חופשה שנתית ושני ימי ההיעדרות הנותרים יהיו על חשבון ימי המחלה של העובד.

 

 עניינים נוספים אשר אין בהם עדכונים, אבל ניכר כי אלו זקוקים לרענון:

זכאות לדמי הבראה:

  • כל התקופות הבאות נחשבות שכר עבודה אשר יש להכיר בו כוותק לעניין דמי הבראה: ימי חופשה עליהם משולמים דמי חופשה, ימי מחלה עליהם משולמים דמי מחלה. חופשת הלידה. מאידך, תקופה של חל"ת לא באה בחשבון לעניין הוותק לתשלום הבראה.
  • אם המעסיקים התחלפו והמקום הוא אותו מקום עבודה, זכויות העובד נשמרות ולא חלה עליו חובת הוכחה על חוזה אודות שמירת זכויותיו.
  • מעסיקים בענף הבניין, שימו לב! מיום  1.8.2016 באם הינכם מעסיקים עובד זר בעל רישיון לעבודה בענף, הינכם מחוייבים לשלם עבורו כבר החל מהחודש הראשון לעבודתו, ולא יאוחר מ– 15 בכל חודש, פיקדון בסכום של 710 שקלים חדשים. בדקו היטב את הפרוצדורה המדוייקת בתקנות.
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה