משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

נקודות חשובות למעסיק בעניין העסקת נשים

 צריך לדעת שככלל עובדת לא חייבת בגילוי דבר הריונה בריאיון עבודה לפני החודש החמישי להיריון, אלא אם עניין ההריון רלוונטי לתפקיד.

 
מן החודש החמישי להריון העובדת, נאסר על המעסיק להעסיק את העובדת בשעות נוספות ובמנוחה השבועית, אלא בהסכמתה ובאישור רופא מומחה בתחום כי אין מניעה לכך. בנוסף, באם הודיעה עובדת בנסיבות אלו בכתב שהיא לא מסכימה לעבוד עבודת לילה – אסור להעסיק אותה בעבודת לילה.

 
ככלל, על מעסיק אסור לסרב לקבל אישה לעבודה רק בשל העובדה שהיא הודיעה עם קבלתה לעבודה שלא תסכים לעבוד בלילה מטעמים משפחתיים.

 
לעובדת בלילה יש לתת מנוחה של 12 שעות לפחות בין יום עבודה אחד למשנהו, אלא אם כן הסכימה בכתב לפחות מכך, אך לכל הפחות שמונה שעות.

 
בעבודה במשמרות, על המעסיק לדאוג לאמצעי תחבורה למקום העבודה וממנו, אם אין אפשרות להסתייע בשירותי תחבורה אחרים. כמו כן, למשקה חם ומקום מתאים למנוחה בעת ההפסקה.

 
עובדת בהריון שעבדה במשך שישה חודשים לפחות אצל אותו מעביד / אותו מקום עבודה, על המעסיק אסור לפטר אותה עד לאחר חלוף 60 יום ממוחד חזרתה מחופשת הלידה, אלא אם קיבל היתר ממשרד הכלכלה.

 
חשוב לדעת, כי אף בפחות מכך, נאסר על מעסיק להפלות בין עובדיו על רקע היריון, בעת פיטורים מהעבודה.

עוד חשוב לדעת כי לא נאסר על מעסיק רק לפטר אלא גם לפגוע בהיקף המשרה ו/או בשכרה של עובדת בתקופה בה אסור לו לפטרה. יודגש כי אף אסור לשנות את תפקידה של העובדת.

 
עובד זכאי להיעדר עד שבעה ימים בשנה על מנת ללוות את בת זוגו לטיפולים או לבדיקות בקשר להיריון שכרוך בהם סיכון לחיי האישה או העובר, או שבאלו תלויה בת הזוג בעזרת הזולת לביצועם. ימים אלו ישולמו במסגרת ימי המחלה הצבורים לעובד. כמו כן, במסגרת ימי המחלה, זכאי עובד להיעדר שם לידת בת זוגו, מתחילת הופעתם של צירי הלידה ועד 24 שעות מתום הלידה.

 
עובדת שעבדה לכל הפחות למשך שנה, זכאית להתפטר בדין מפוטרת בתקופה של תשעה חודשים מיום הלידה כדי לטפל בילד. חשוב לדעת כי, ככלל, אין פגיעה בזכות זאת במידה והעובדת תעבוד במקום אחר בתקופה זאת, ואפילו באותו היקף משרה, כל עוד שעות העבודה במקום החדש נוחות יותר לשם הטיפול בילד.

 
עובדת זכאית להיעדר מהעבודה בתקופה שבה היא עוברת טיפולי פוריות, לאחר הצגת אישור הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב את העדרותה, ובתנאי שהודיעה על כך למעסיק מראש. על ימים אלו ישולם לעובדת במסגרת ימי מחלה, ככל שצבורים אלו לזכותה. מספר ימי ההעדרות מוגבל ומופיע בחוק.

 
ככלל, למעסיק אסור לפטר עובדת בימי היעדרותה בגין טיפולי הפוריות ובמשך 150 ימים ממועד חזרתה ואף לא בגין טיפוליה כאמור במידה והוצג הודעה למעסיק אודות הטיפולים.

 
עובדת זכאית להיעדר מעבודתה ללא ניכוי משכרה לשם פיקוח רפואי במשך חודשי ההיריון ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהיריון, הנעשים על ידי רופא נשים או בתחנה לבריאות האם והילד, לרבות בדיקות שגרתיות הנערכות מחוץ לתחנה בהתאם להפניית התחנה.  (להלן: "שעות בדיקה"). מספר שעות ההעדרות מוגבל ומופיע בחוק.

 
עובד זכאי להיעדר מעבודתו עד חמישה ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. שלושת ימי ההיעדרות הראשונים ישולמו במסגרת דמי החופשה שנתית, ואם לא נותרו לעובד כאלו-יהיו בחל"ת. השניים הנוספים ישולמו במסגרת ימי מחלה בשיעור 50%.

 
מעסיק חייב לנהל פנקס אודות מלוא פרטי העובדת, תקופת חופשת הלידה והיעדרותה מהעבודה.

 
שימו לב, מעסיק שיעסיק עובד בניגוד להוראות החוק בעניינים אלו צפוי לענישה של קנס ואפילו למאסר.
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה