משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

חישוב פיצויי פיטורים

עובדים רבים, אשר סיימו את עבודתם, בין אם פוטרו או התפטרו בנסיבות המזכות בפיצויים, מתחבטים בשאלה כיצד יש לחשב את פיצויי הפיטורים המגיעים להם על פי דין. במאמר זה נבהיר את העקרונות החלים בסוגיה.  

 עיקרון היסוד בחוק פיצויי פיטורים ותקנות פיצויי פיטורים הוא שסכום פיצויי הפיטורים מחושב על בסיס שכרו האחרון של העובד.

 החריגים:  שינוי מהותי שחל בתקופת עבודתו של העובד, להבדיל משינוים וקידומים בתפקיד ובשכר החלים במהלך הרגיל בעבודתו של העובד במהלך תקופת העבודה או הפחתה.

 תקנה 6 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת כי במקרה שחל בשכרו של העובד שינוי זמני, יחושב השכר האחרון לפי שכר העובד תוך התעלמות משינוי זמני שחל בשכרו של העובד (הן בהגדלה והן בהפחתה), להבדיל משינוי קבוע בשכרו של העובד.

 תקנה 7 לתקנות פיצויי פיטורים, קובעת שבמקרה שעובד עבר מעבודה מלאה לעבודה חלקית או להיפך, יש לחשב את שכרו האחרון לגבי כל אחת מתקופות העבודה באופן יחסי לחלקיות משרתו.

 תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים קובעת כי במקרה שחלה הפחתה בשכרו של העובד, אשר כתוצאה ממנה קטן שכרו האחרון, יש לראות כשכר אחרון לגבי התקופה שלפני ההפחתה את שכרו של העובד ערב ההפחתה. כאמור, המצב הרגיל הוא ששכרו של העובד עולה במהלך תקופת עבודתו. תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים מתייחסת לשינוי בלתי רגיל, בו חלה הפחתה בשכרו של העובד במהלך תקופת עבודתו, וקובעת כי במקרה כזה פיצויי הפיטורים בעד התקופה שקדמה להפחתה יחושבו על בסיס השכר האחרון ללא ההפחתה.

 סעיף 13א לחוק פיצויי פיטורים קובע כי במקרה של הפחתת שכר מכוח הסכם קיבוצי (לרבות הסדר קיבוצי), באופן זמני או לתקופה קצובה מראש, חישוב פיצויי הפיטורים ייעשה על בסיס שכרו האחרון של העובד ללא ההפחתה.

 בעניין איסר מזר הסתדרות מדיצינית הדסה (25.2.1997)] דן בית הדין בזכאותו של עובד לפיצויי פיטורים אשר במהלך תקופת עבודתו הועסק כאח, כסטז'ר וכרופא בבית החולים. בית הדין אישר את קביעתו של בית הדין האזורי כי "בין תקופות ההעסקה השונות של המערער כאח, כסטז'ר וכרופא, חל שינוי יסודי, המחייב חישוב נפרד של פיצויי הפיטורים בגין כל אחת מתקופות ההעסקה".

 נטל ההוכחה כי אין לחשב את פיצויי הפיטורים על יסוד שכרו האחרון של העובד מוטל על הטוען כי יש לחשב את פיצויי הפיטורים על בסיס שכר בשיעור אחר.

 לעניין עובד שעתי אשר קיימות תנודות בשכרו עקב היקף משתנה של שעות עבודתו קבעה הפסיקה כי פיצויי הפיטורים יחושבו לפי ממוצע השכר בשנים עשר החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים, בשים לב לתעריף השכר בחודש האחרון, וראה בע"ע 133/99 מרג'ה - מתכת סדום תעשיות (1989) בע"מ [פורסם בנבו] (2/1/03)כדלקמן:

"בנסיבות כמו במקרה דנא, בהן חלות תנודות בשכר העבודה עקב שינויים במכסת שעות העבודה היומיות, יש לקבוע את השכר הקובע לצורך חישוב פיצויי פיטורים על בסיס ממוצע השכר בשנים-עשר החודשים האחרונים שקדמו לפיטורים (תקנה 8 לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים, והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964 (להלן - התקנות)), כאשר שכר זה לא כולל גמול שעות נוספות (תקנה 1 לתקנות). מכסה זו של שעות רגילות המופיעה בטבלת מתכת סדום שצורפה לתצהיר מנהל החשבונות, אזולאי רפי (להלן - הטבלה) לא נסתרה...".


לסיכום הכלל הוא כי את פיצויי הפיטורים, של העובד הגלובלי, יש לחשב על פי שכרו האחרון.  ברם, יש לכך שני חריגים; הראשון, שינוי מהותי שחל בתקופת עובדתו של העובד. השני, הפחתה שחלה בתקופת עבודתו של העובד, לדוגמא במקרה של מעבר מעבודה בהיקף משרה מלאה לעבודה בהיקף משרה חלקי. 
בכל התלבטות בנוגע לאופן חישוב פיצויי הפיטורים יש לפנות לעורך דין הבקיא בפרטי דיני עבודה ופיטורים בירושלים. ניתן לפנות לעורך דין אשר אביטן שטיפל במקרים דומים בנושא זה.
"איך מחשבים פיצויי פיטורים"


משרד עו"ד אשר אביטן
www.avitan.co.ilציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים