משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

זכויות נשים בהריון בעבודה

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, מעניק לעובדות בהריון הגנות שונות במטרה למנוע אפליה מצד המעסיק ולשמר את מעמדה של האישה בעבודה בכל תקופת ההיריון. הזכות המרכזית והחשובה ביותר שמעניק החוק לעובדת בהריון, היא ההגנה מפני פיטורים. לצד הגנה מפני פיטורים מעניק החוק הגנת נוספות לעובדת כגון הזכות להיעדר מן העבודה ללא פגיעה בשכר ואיסור העסקה בשעות נוספות.


עובדת בהריון


הגנה מפני פיטורים

בישראל חל איסור על פיטורי עובדת בהריון, אלא על פי היתר. קבלת ההיתר מותנת בפנייה של המעסיק, בכתב לממונה על חוק עבודת נשים במשרד הכלכלה. על הבקשה להיות מנומקת היטב ולפרט מהן העילות לפיטורים, בצירוף אסמכתאות מתאימות. מעסיק שים לב: הממונה אינו נעתר למתן היתר אלא במקרים חריגים בהם ישנה הצדקה לחרוג מן ההגנה הניתנת לעובדות בהריון.

חשוב לציין, כי לוותק של העובדת ישנה חשיבות רבה בהיקף ההגנה מפני פיטורים: עובדת בעלת וותק של מעל חצי שנה במקום העבודה, מוגנת לחלוטין מפני פיטורים ללא היתר, מכל סיבה שהיא. לעומת זאת, כאשר הוותק נמוך מחצי שנה, ההגנה חלה רק כאשר עילת הפיטורים היא ההריון. כלומר, המעסיק רשאי לפטר את העובדת כאשר ישנו נימוק ענייני אחר כגון אי עמידה ביעדים, קושי בקבלת מרות, אי השתלבות בעבודה וכיו"ב. בשני המקרים, ההגנה מפני פיטורים, בין שהיא מלאה או בין שהיא חלקית, תקפה גם לאורך חופשת הלידה ועד ל60 יום לאחריה. 

Alternate Text עובדת שימי לב: המעסיק פיטר אותך ללא היתר? הנך רשאית להגיש תלונה לממונה על חוק עבודת נשים וכן להגיש תביעה לבית הדין לעבודה, לשם החזרתך לעבודה ו/או קבלת פיצוי כספי בשל פיטורים שלא כדין. במקרה כזה יש להתייעץ עם עורך דין אשר אביטן שטיפל במקרים דומים בנושא זה ויוכל לסייע בתהליך המשפטי והגשת התביעה.

הגנה מפני הרעת תנאים

הגנה על מעמדן של עובדות בהיריון, כוללת לא רק הגנה מפני פיטורים, אלא גם איסור על פגיעה בתנאי העסקתן. סעיף 9 א' לחוק עבודת נשים קובע כי אין לפגוע בהיקף המשרה ובהיקף הכנסתה של עובדת בהיריון ללא קבלת היתר. כלומר, החוק מבקש למנוע מצב שבו המעסיק ינסה לעקוף את איסור הפיטורים ויצר את צעדיה של העובדת, במטרה להביאה להתפטר מהעבודה. הפסיקה מפרשת את אי הפגיעה בתנאי העסקה באופן רחב וזו כוללת גם יחס בלתי נאות כלפי העובדת, שינוי במעמדה בעבודה וכיו"ב. עובדת שימי לב: הכלים המשפטיים שפורטו לעיל בנוגע לפיטורים ללא היתר, חלים גם על פגיעה בתנאי העסקתך.

היעדרות מהעבודה ללא פגיעה בשכר

היריון הוא מצב רפואי רגיש המצריך מן האישה להגיע לבדיקות שונות לאורך תקופת ההיריון על מנת לשמור על בריאותה ועל בריאות העובר. החוק מכיר בכך כי חלק מן הבדיקות הללו נעשות במהלך יום העבודה ועל כן יש צורך למנוע פגיעה בשכרה של העובדת בשל ההיעדרויות הללו. משכך, נקבע כי עובדת בהיריון אשר היקף משרתה הוא 4 שעות ביום ומעלה, תהיה זכאית להיעדר מהעבודה עד 40 שעות לאורך תקופת ההיריון. עובדת אשר היקף משרתה נמוך מ4 שעות ביום, תהיה זכאית להיעדרות של עד 20 שעות במהלך ההיריון. כל עוד ההיעדרויות הנן במסגרות אלו, המעסיק אינו רשאי להפחית משכרה של העובדת וגם הוותק שלה לא ייפגע כתוצאה מהן.

איסור על העסקה בלילה ובשעות נוספות

אספקט נוסף בו בחר המחוקק להעניק הגנה לעובדת בהיריון, הוא איסור על העסקה בלילה ובשעות נוספות. לפיכך, מהרגע בו הודיעה העובדת למעסיק כי היא בהיריון, הוא אינו רשאי להעסיקה בלילה, במידה שהעובדת הודיעה לו כי היא אינה מסכימה לכך. משמרת לילה, נזכיר, היא משמרת אשר לפחות שעתיים ממנה הן בין 22 בלילה ל6 בבוקר. באשר לעבודה בשעות נוספות, חל איסור גורף על העסקת עובדת בהיריון בשעות נוספות, אלא בהסכמתה ובכפוף להצגת אישור רפואי המאשר כי מצבה הרפואי של העובדת מאפשר זאת.

לסיכום: הדין הישראלי אוסר על המעסיק לפטר עובדת כאשר עילת הפיטורין היא היריון. כן קיימת הבחנה בין עובדת בעלת ותק העולה על שנה, אז חל איסור לפטר את העובדת מכל סיבה שהיא, לעומת עובדת בעלת ותק הנמוך מחצי שנה, אז הדין מגביל את המעסיק לפיטורים בגין עילות ענייניות בלבד. בנוסף, הדין קובע הגנות נוספות, אשר בין היתר, מאפשרות לעובדת בהיריון להיעדר מהעבודה לצורך בדיקות מבלי לסופג הורדה בשכר, כן חל איסור על פגיעה בתנאי העסקה של עובדת בהיריון, איסור על העסקה בשעות הלילה ובשעות נוספות.  
"עובדת בהריון - זכויות"


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים