משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001
משרד עו"ד אביטן ושות'
077-5089001

הודעה על תנאי העסקה

חוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון וקבלה לעבודה), תשס"ב-2002 קובע כי כל  מעסיק מחויב למסור הודעה על תנאי העסקה לעובד תוך 30 יום ממועד תחילת העבודה. על ההודעה לכלול את כל הפרטים הרלוונטיים אודות העסקתו של העובד ואי מתן הודעה זו, חושפת את המעסיק לקנסות מנהליים ולתשלום פיצויים לעובד

 הודעה על תנאי העסקה - מדוע יש בה צורך?

הדעה הרווחת היא כי במרבית מקומות העבודה ניתן לכל עובד, חוזה עבודה אישי המגדיר את תפקידו וזכויותיו. הלכה למעשה, המציאות מלמדת כי במקרים רבים, לא נחתם חוזה מסודר בין הצדדים ומצב זה יוצר אי בהירות וגורם למחלוקות רבות בין העובד למעביד. על מנת למנוע תרחיש זה, החליט המחוקק להטיל חובה על המעסיק למתן הודעה על תנאי העסקה, אשר תעניק לעובד וודאות משפטית ותאפשר לבצע תיאום ציפיות בין הצדדים, למען שמירה על יחסי עבודה פוריים. בהתאם לרציונל זה, גם במקרה של שינוי בתנאי העבודה, על המעסיק להעביר לעובד תוך 30 יום, הודעה על שינוי תנאי העסקה. 

מעסיק שים לב: על פי החוק, מעסיק אשר לא מסר לעובד הודעה על תנאי העסקה כנדרש, חשוף לקנסות ולתשלום פיצויים של אלפי שקלים. כך למשל,  בפס"ד סעש (י-ם) 46829-02-14‏ ‏ אוהד שמעוני נ' רון זנו, הוכח כי החברה לא מסרה הודעה לעובד בעת קבלתו לעבודה ובעת שינוי שכר עבודתו, ואף הוכח כי נלוותה לאי מסירת ההודעה, כוונה לפגיעה בזכויותיו של התובע, וזכויותיו אכן נפגעו. בהתאם לכך נקבע כי על החברה לשלם פיצוי בגין אי מסירת הודעה על תנאי העבודה בסך 7,500 ₪. 

 מה צריכה לכלול הודעה על תנאי העסקה?

מעסיקים רבים נותנים לעובדיהם הודעה על תנאי העסקה הכוללת את מסגרת שעות העבודה ואת השכר, אולם הודעה זו צריכה לכלול את כל פרטי העבודה:

  • פרטי המעסיק ופרטי העובד;
  • מועד תחילת העבודה ואם מדובר על חוזה לתקופה קצובה, יש לציין את מועד ההתחלה והסיום של החוזה;
  • תיאור תפקידו של העובד וציון הממונה עליו;
  • מסגרת שעות העבודה, לרבות התייחסות לשעות נוספות;
  • שכר העובד, תוך ציון מהו הבסיס לחישוב השכר, למשל שכר חודשי, שכר שעתי או שכר על פי תוצרים. כמו כן, אם השכר נקבע על פי דירוג, יש לציין מהי דרגת העובד.
  • תשלומים בגין זכויות סוציאליות, כאשר אם ישנה תחולת של הסכם קיבוצי או צו הרחבה, יש לציין זאת.

 עובד שים לב: הודעה על תנאי העסקה לעובד, אינה הסכם עבודה, אלא הודעת מעביד בדבר עיקרי תנאי העסקתך. על כן, אין בה כדי לגרוע מכל זכות לה אתה זכאי מכל כדין: צו הרחבה, הסכם קיבוצי, או חוזה עבודה אישי. אם לא קיבלת הודעה לעובד או שקיבלת הודעה שלא מכילה את כלל הפרטים והתנאים האמורים להיכתב בה- רצוי לפנות לעורך דין דיני עבודה תל אביב. מומלץ להתייעץ עם משרדו של עורך דין אשר אביטן אשר טיפל במקרים דומים בנושאי דיני הודעה לעובד ותנאי העסקה.

 מעסיק שים לב: היה וערכת הסכם עבודה אשר נכללים בו כל העניינים הנ"ל, יהווה החוזה תחליף להודעה זו. לעניין זה עוד נציין כי אם הנך מעסיק עובד זר וניתן לו חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991, שבו ממילא מופיעים הפרטים שצריכים להופיע בהודעה על תנאי עבודה, אינך  חייב למסור לעובד הודעה על תנאי העסקה, אולם היה וחל שינוי בתנאי העבודה, עליך למסור הודעה על כך, כאמור.

 


משרד עו"ד אשר אביטן
ציר הזמן בעבודה
מחיפוש עובדים עד סיום יחסי העבודה
הצגת המידע בציר הזמן מאפשרת לעובד או למעסיק
למצוא בדרך הנוחה ביותר את המידע המבוקש בדיני עבודה
סיום יחסי עבודה
זכויות עובדים